อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา สีครุย วิทยฐานะ
บัณฑิต ประกาศนียบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต… ป.บัณฑิต
วิทยาศาสตร… วท.ด. บานเย็น
วิทยาศาสตร… วท.ม.
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด.
ครุศาสตร์ ครุศาสตร… ค.บ. ค.ม. ค.ด. แสด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง
ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร… ท.บ. ม่วง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ป.บัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทยคลินิก (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. ม่วง
วิทยาศาสตร… วท.บ. ม่วง
นิติศาสตร์ นิติศาสตร… น.บ. น.ม. น.ด. ขาว
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ขาว
นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร… นศ.บ. นศ.ม. นศ.ด. น้ำเงิน
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร… พย.ม. พย.ด. แดงชาด
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บัญชี… บช.บ. บช.ม. บช.ด. ฟ้า
บริหารธุรกิจ… บธ.บ. บธ.ม. บธ.ด. บธ.ด.
สถิติศาสตร… สต.บ. สต.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตร… วท.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตร์… วท.ด. ฟ้า
การจัดการ… กจ.ม. ฟ้า
ประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต
(การสอบบัญชี)
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร… พ.บ. เขียวแก่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ป.บัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เขียวแก่
วิทยาศาสตร… วท.บ.
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร… ภ.บ. ภ.ม. ภ.ด. เขียวมะกอก
เภสัชบริบาลศาสตร… ภบ.บ. เขียวมะกอก
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เขียวมะกอก
รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร… ร.บ. ร.ม. ร.ด. ดำ
สังคมวิทยา… สค.ม. ดำ
มานุษยวิทยา… มน.ม. ดำ
รัฐประศาสนศาสตร… รป.ม. ดำ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร… วท.บ. วท.ม. วท.ด. เหลือง
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร… วศ.บ. วศ.ม. วศ.ด. เลือดหมู
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. เลือดหมู
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. วท.ม. ส้ม
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร… ศป.บ. ศป.ม. แดงเลือดนก
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. แดงเลือดนก
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร… ศ.บ. ศ.ม. ศ.ด. ทอง
วิทยาศาสตร… วท.ม. ทอง
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ทอง
จิตวิทยา ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. น้ำเงินม่วง
วิทยาศาสตร… วท.บ. น้ำเงินม่วง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การวางแผนภาคและเมือง… ผ.บ. ผ.ม. ผ.ด. น้ำตาล
การออกแบบอุตสาหกรรม… ออ.บ. น้ำตาล
เคหพัฒนศาสตร… คพ.ม. น้ำตาล
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร… ภ.สถ.บ ภ.สถ.ม. น้ำตาล
สถาปัตยกรรมศาสตร… สถ.บ. สถ.ม. สถ.ด. น้ำตาล
สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร… วท.บ. ม่วงคราม
สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร… สพ.บ. วท.ม. วท.ด. ฟ้าหม่น
วิทยาศาสตร… วท.บ. ฟ้าหม่น
อักษรศาสตร์ อักษรศาสตร… อ.บ. อ.ม. อ.ด. เทา
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. เทา
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เหลือง
วิทยาลัยการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร… ส.ม. ส.ด. สีฟ้าน้ำทะเล
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. ม่วงสดใส
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. ฟ้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
บธ.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วท.ม. ฟ้า
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ป.บัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร… พย.บ. แดงชาด
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พยาบาลศาสตร… พย.บ. แดงชาด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย