อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3302
อีเมล bundhit.e@chula.ac.th

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2218 3238
อีเมล pomthong.m@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3342
อีเมล kiat.r@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 2218 3317
อีเมล narin.h@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป และปฏิบัติการแทนอธิการบดี ด้านบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 0 2218 3341
อีเมล boonchai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 2218 3278
อีเมล pimpana.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3590 ต่อ 271
อีเมล wisanu.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล

โทรศัพท์ 0 2218 3322
อีเมล pirongrong.r@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3303
อีเมล natcha.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2218 3326
อีเมล chaiyaporn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านเลขานุการกิจ พิธีการ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2218 3341
อีเมล chanisa.a@chula.ac.th

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร

ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3303
อีเมล sorapop.k@chula.ac.th

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2218 3326
อีเมล pokai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2218 3238
อีเมล naebboon.h@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร

โทรศัพท์ 0 2218 3238
อีเมล yootthana.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

โทรศัพท์ 0 2218 3342
อีเมล yingyos.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2218 3326
อีเมล chaipat.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพองค์กร

โทรศัพท์ 0 2218 3317
อีเมล kris.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 2218 3317
อีเมล sombat.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกฎหมายและการพัสดุ

โทรศัพท์ 0 2218 3326
อีเมล kanaphon.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกายภาพและการพัสดุงานกายภาพ

โทรศัพท์ 0 2218 3326
อีเมล vorapat.i@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 2218 3278
อีเมล natchanont.k@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0 2218 3590 ต่อ 271
อีเมล jittisak.t@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล

โทรศัพท์ 0 2218 3322
อีเมล alongkorn.pa@chula.ac.th

อาจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ โทร. 02-218-7052 ต่อ 115
อีเมล sarayut.s@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิรัชกิจ

โทรศัพท์ 0 2218 3322
อีเมล jessada.sa@chula.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3341
อีเมล lersom.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3317
อีเมล sittichai.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3317
อีเมล vijit.ka@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3634
อีเมล santi.c@chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต

อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ

ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต

โทรศัพท์ 0 2218 4725
อีเมล rosanaporn.v@chula.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2565 ต่อ 6000
อีเมล siridej.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ

คณบดีคณะจิตวิทยา

โทรศัพท์ 0 2218 1191
อีเมล panrapee.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8660
อีเมล suchit.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2817, 0 2218 2042 - 43
อีเมล pareena.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2200
อีเมล parichart.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 1133
อีเมล waraporn.ch@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทรศัพท์ 02-218-5785
อีเมล wilert.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2256 4244
อีเมล suttipong.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8251
อีเมล rungpetch.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 7268
อีเมล ake.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 5030
อีเมล polkit.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ 0 2218 1035
อีเมล sitha.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 6309
อีเมล supot.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4561
อีเมล sbussako@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 6213
อีเมล worawet.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4301
อีเมล pinraj.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 1076
อีเมล palanee.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 9780
อีเมล roongroje.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4885
อีเมล kingkarn.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล

คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โทรศัพท์ 0 2218 9834
อีเมล kanisak.o@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 7345
อีเมล vipan.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

โทรศัพท์ 0 2218 4100
อีเมล suwabun.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2218 8141
อีเมล sathirakorn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 3515
อีเมล thumnoon.n@chula.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

โทรศัพท์ 0 2218 3890
อีเมล paron.i@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

โทรศัพท์ 0 2218 6037

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

โทรศัพท์ 0 2218 2903
อีเมล amorn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา

โทรศัพท์ 02-218-7490
อีเมล ritirong.j@chula.ac.th​

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

โทรศัพท์ 0 2218 7442
อีเมล manoj.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ 0 2218 8175
อีเมล ajcharaporn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8051
อีเมล nattaya.n@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2218 8099
อีเมล kulyos.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

โทรศัพท์ 0 2218 4209
อีเมล pranut.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2218 8117
อีเมล chakkaphan.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

โทรศัพท์ 0 2218 7385
อีเมล prapart.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7460
อีเมล nualnoi.t@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

โทรศัพท์ 0 2218 0002
อีเมล mana.s@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X