อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3302

อีเมล bundhit.e@chula.ac.th

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2218 3238

อีเมล pomthong.m@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3342

อีเมล kiat.r@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 2218 3317

อีเมล narin.h@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป และปฏิบัติการแทนอธิการบดี ด้านบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 0 2218 3341

อีเมล boonchai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 2218 3278

อีเมล pimpana.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3590 ต่อ 271

อีเมล wisanu.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล

โทรศัพท์ 0 2218 3322

อีเมล pirongrong.r@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2218 3303

อีเมล natcha.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2218 3326

อีเมล chaiyaporn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านเลขานุการกิจ พิธีการ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2218 3341

อีเมล chanisa.a@chula.ac.th

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2218 3326

อีเมล pokai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2218 3238

อีเมล naebboon.h@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร

โทรศัพท์ 0 2218 3238

อีเมล yootthana.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

โทรศัพท์ 0 2218 3342

อีเมล yingyos.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2218 3326

อีเมล chaipat.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพองค์กร

โทรศัพท์ 0 2218 3317

อีเมล kris.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 2218 3317

อีเมล sombat.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกฎหมายและการพัสดุ

โทรศัพท์ 0 2218 3326

อีเมล kanaphon.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกายภาพและการพัสดุงานกายภาพ

โทรศัพท์ 0 2218 3326

อีเมล vorapat.i@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 2218 3278

อีเมล natchanont.k@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0 2218 3590 ต่อ 271

อีเมล jittisak.t@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล

โทรศัพท์ 0 2218 3322

อีเมล alongkorn.pa@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ โทร. 02-218-7052 ต่อ 115

อีเมล sarayut.s@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิรัชกิจ

โทรศัพท์ 0 2218 3322

อีเมล jessada.sa@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตในภารกิจด้านกีฬา

โทรศัพท์ 0 2218 7052 ต่อ 115

อีเมล suthana.t@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 218 3303

อีเมล santhaya.k@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย

โทรศัพท์ 0 2218 3342

อีเมล patchanita.v@chula.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3341

อีเมล lersom.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3317

อีเมล sittichai.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3317

อีเมล vijit.ka@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2218 3634

อีเมล santi.c@chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต

อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ

ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต

โทรศัพท์ 0 2218 4725

อีเมล rosanaporn.v@chula.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2565 ต่อ 6000

อีเมล siridej.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ

คณบดีคณะจิตวิทยา

โทรศัพท์ 0 2218 1191

อีเมล panrapee.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8660

อีเมล suchit.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2817, 0 2218 2042 - 43

อีเมล pareena.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2200

อีเมล parichart.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 1133

อีเมล waraporn.ch@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทรศัพท์ 02-218-5785

อีเมล wilert.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2256 4244

อีเมล suttipong.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8251

อีเมล rungpetch.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 7268

อีเมล ake.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 5030

อีเมล polkit.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ 0 2218 1035

อีเมล sitha.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 6309

อีเมล supot.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4561

อีเมล sbussako@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4301

อีเมล pinraj.k@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 1076

อีเมล palanee.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 9780

อีเมล roongroje.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล

คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โทรศัพท์ 0 2218 9834

อีเมล kanisak.o@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 7345

อีเมล vipan.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

โทรศัพท์ 0 2218 4100

อีเมล suwabun.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2218 8141

อีเมล sathirakorn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 3515

อีเมล thumnoon.n@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4885

อีเมล suradech.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 6202

อีเมล sittidaj.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

โทรศัพท์ 0 2218 6037

อีเมล reongrudee@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

โทรศัพท์ 0 2218 2903

อีเมล amorn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา

โทรศัพท์ 02-218-7490

อีเมล ritirong.j@chula.ac.th​

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค

ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

โทรศัพท์ 0 2218 3890

อีเมล ian@ianfenwick.com

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

โทรศัพท์ 0 2218 7442

อีเมล manoj.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ 0 2218 8175

อีเมล ajcharaporn.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 8051

อีเมล nattaya.n@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2218 8099

อีเมล kulyos.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

โทรศัพท์ 0 2218 4209

อีเมล pranut.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2218 8117

อีเมล chakkaphan.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7460

อีเมล nualnoi.t@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

โทรศัพท์ 02 218 7399

อีเมล narumon.cu@gmail.com

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

โทรศัพท์ 0 2218 0002

อีเมล mana.s@chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X