วิสัยทัศน์

การขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้านี้ ได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์หลักที่กระชับ ชัดเจนเน้นนำพาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถ สร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลัก ในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีความ เชื่อมโยงกับประชาคมโลก ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชาติที่ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นนานาชาติ อย่างเต็มภาคภูมิ

การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยการผนึกพลังและประสานปัญญาทั้งในซีกขวาและซีกซ้าย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอยู่ครบครัน กล่าวคือ คณะและสถาบันทั้งในด้านแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่เน้นย้ำถึงการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว เราจะสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับชุมชน และมหภาค เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้ สามารถตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่รอบรู้เรื่องบ้านเมือง ประกอบกับการสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านกิจกรรมทั้งทางวิชาการ บริการสังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เปิดให้สาธารณะได้ประโยชน์และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการภายในองค์กรยึดมั่นในธรรมาภิบาลและสานต่อสิ่งดีงามที่มีอยู่ให้สืบเนื่องต่อไป พร้อมกับปรับเปลี่ยนบางส่วนที่จำเป็น อันได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำ และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

A world class national university that generates knowledge and innovation necessary for the creative and sustainable transformation of Thai society.

พันธกิจ

 1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
 2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
 3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
 4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

การวางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563 เป็นหัวใจหลักของการยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ 4 ยุทธศาสตร์หลักที่พร้อมขับเคลื่อนได้จริง ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน

  Human Capital
  • 1.1 บัณฑิตจุฬาฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
  • 1.2 บัณฑิตจุฬาฯ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
  • 1.3 ประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์(Creative & Able Community)
  • 1.4 ประชาคมจุฬาฯ มีสุขภาวะพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม

  Knowledge & Innovation
  • 2.1 งานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย
  • 2.2 งานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโลก
  • 2.3 ระบบนิเวศนวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
  • 2.4 การบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนให้มีความโปร่งใสคล่องตัวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริม สังคมไทย

  Local Transformation
  • 3.1 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกล ในสังคมโลก

  Global Benchmarking
  • 4.1 เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

4 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นนี้เป็นหัวใจหลักของการยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้นั้น มีการวางกลยุทธ์ 12 ประการ ดังนี้

 1. เสริมเกราะและพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ของประเทศและโลก
 2. ขยายโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าออกสู่ประชาคมจุฬาฯ สาธารณะและทั่วไปถึงผู้ด้อยโอกาส
 3. กระตุ้นการผลิตงานวิจัย(และงานวิชาการ-สิ่งสร้างสรรค์)ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับทิศทางระดับโลก
 4. ผลักดันคุณภาพการศึกษาให้เหนือระดับมาตรฐานไทย เทียบเท่ามาตรฐานโลก
 5. ยกระดับการบริหารและพัฒนาคน ให้สามารถร่วมนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนพันธกิจในทุกมิติด้วยหัวใจจุฬาฯ
 6. เชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีของจุฬาฯ ไปสู่สาธารณะ พร้อมนำไปใช้งานจริง
 7. ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาสังคมอย่างมีปัญญาพร้อมต้อนรับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง พร้อมเคียงคู่สังคมไทย
 8. สร้างเพิ่มและเติมเต็มและความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาฯ กับนิสิตเก่าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันสาธารณะ
 9. บ่มเพาะและผลักดันนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยีและนำสมัย
 10. ประสานพลังกับหน่วยงานหลักทั้งรัฐ-เอกชน เพื่อดึงโจทย์หลักของประเทศมาขบคิดและเสนอทางออกที่สร้างสรรค์
 11. รักษาเสถียรภาพและวินัยของกระบวนภายใน พร้อมทั้งยึดมั่นความโปร่งใส ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ มีภูมิคุ้มกัน
 12. ผดุงไว้ซึ้งความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อความผาสุกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อ่าน แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับเต็ม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X