สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

Aquatic Resources Research Institute

สร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล วาริชกรรมการเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีชีวภาพ สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รู้จักสถาบัน

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำมีนโยบายในการประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในด้านการใช้ การจัดการและการเพิ่มผลผลิต ทรัพยากรทางน้ำ สถาบันมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการเรียนการสอน ให้แก่ คณาจารย์และ นักวิจัยสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้ำ ให้บริการด้านการสอนการฝึกอบรมแก่นิสิต ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ทิศทางการวิจัย ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ในด้านการจัดการทรัพยากรทางน้ำทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ มีความยั่งยืน การขยายผลจากงานวิจัยเหล่านี้เพื่อใช้เป็นรากฐานให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่สังคมของ ผู้สร้างเทคโนโลยีไว้ใช้เองทางด้านทรัพยากรทางน้ำ

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

เปิดให้บริการเช่าสถานที่จัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วยห้องประชุมจำนวน 3 ห้อง ซึ่งมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) พร้อมมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน 10 ห้อง ห้องปรับอากาศ 6 คน จำนวน 10 ห้อง

ติดต่อสำรองที่พักได้ที่

โทรศัพท์ 08 4087 0378
โทรสาร 0 3821 6350
อีเมล boonchana.c@chula.ac.th

ติดต่อสถาบัน/หน่วยงาน

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (สำนักงานใหญ่)

อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8160 – 63
โทรสาร 0 2254 4259
อีเมล ARRI@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.arri.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Dormitoryarri

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

149 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์  อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0 3821 6198
โทรสาร 0 3821 6350
อีเมล smartcu@hotmail.com
Google Map

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X