วิทยาลัยประชากรศาสตร์

College of Population Studies

คลังความรู้และพลังปัญญาเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของประชากรไทยและประชากรโลก

รู้จักวิทยาลัย

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประชากรศาสตร์แบบบูรณาการ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญภายใต้บริบทของกระแสโลก อาทิ การวิเคราะห์ทางประชากร ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา สังคมสูงวัย การย้ายถิ่นในอาเซียนและแนวโน้มการย้ายถิ่นของโลก ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนโยบายสาธารณะ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

  รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีที่สนใจปัญหาและแนวทางพัฒนาประชากร
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแผน ก แบบ ก1 (เน้นวิจัย ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชา ทำวิทยานิพนธ์) โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

  รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

  รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและวุฒิปริญญาโทที่สนใจปัญหาและแนวทางพัฒนาประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแผนการเรียนที่เน้นวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ หรือ แผนการเรียนที่เรียนรายวิชา ทำวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ผ่านเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หลักสูตรมีทุนค่าเล่าเรียนและทุนผู้ช่วยสอนเพื่อสนับสนุนผู้เรียน

  รายละเอียดหลักสูตร

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0 2218 7344
  อีเมล academic_cps@chula.ac.th
  เว็บไซต์ www.cps.chula.ac.th

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์

ศูนย์สารสนเทศฯ ให้บริการข้อมูลประชากร ทั้งที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมมีทุกประเภท ได้แก่ หนังสือตำรา วารสาร หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เอกสารจากรายงานการประชุม สิ่งพิมพ์รัฐบาล ฯลฯ ส่วนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-books และฐานข้อมูล on-line ต่าง ๆ เป็นต้น

บริการของศูนย์สารสนเทศฯ

 1. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 2. บริการหนังสือจอง
 3. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (เฉพาะกรณี)
 5. บริการแนะนำการใช้บริการต่างๆของศูนย์สารสนเทศฯ
 6. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ
 7. บริการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสำเร็จรูป POPLINE
 8. บริการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลประชากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. บริการจัดซื้อหนังสือในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ตามคำเสนอแนะ
 10. บริการแจกจ่ายและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัยฯ
 11. บริการจัดนิทรรศการสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัยฯ
 12. บริการจัดจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัยฯ
 13. บริการให้ยืมถ่ายเอกสาร

อาจารย์ ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ โดยไม่เสียค่าเข้าใช้บริการ

ติดต่อหน่วยงาน

โทร 0 2218 7413
อีเมล library.cps.chula@gmail.com
เว็บไซต์ www.cps.chula.ac.th/library/index.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7340
โทรสาร 0 2255 1469
อีเมล cpschula@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cps.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/www.cps.chula.ac.th/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X