วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

College of Public Health Sciences

วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรสำคัญระดับสากล เช่น WHO, UNESCO และ TIGA

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

College of Public Health Sciences

วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรสำคัญระดับสากล เช่น WHO, UNESCO และ TIGA

รู้จักวิทยาลัย

เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิหลักสูตร Public Health Science ในระดับปริญญาโท และหลักสูตร Public Health Sciences ในระดับปริญญาเอก

หน่วยบริการสังคม

The scientific laboratory instruments services

  • Gas Chromatograph: Varian CP3800, FID and TSD detectors, PTV and Split/Splitless injectors with CP8400 autosampler
  • Gas Chromatograph: Mass Spectrometer (GC-MS): Thermo Finnigan TraceGC AS-2000 autosampler HS-3000 headspace autosampler Direct insertion probe Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MSn): Thermo Finnigan Trace GC, PolarisQ iontrap MS, FID detector, PTV and Split/Splitless injectors
  • High Pressure Liquid Chromatograph: Waters 600E System Controller, Waters 484 Tunable Absorbance Detector
  • Capillary Electrophoresis: Beckman P/ACE System 5000
  • Atomic Absorption Spectrometer: Hitachi Z-8200, graphite and flame atomization

อาคารสถาบัน 2 ชั้น 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 8158
เว็บไซต์ www.cphs.chula.ac.th/index.php/laboratory-services

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 2 – 3

ซอย จุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8193

โทรสาร
0 2255 6046

Email
academic_cphs@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.cphs.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย