การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

College of Public Health Sciences

วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรสำคัญระดับสากล เช่น WHO, UNESCO และ TIGA

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย

เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิหลักสูตร Public Health Science ในระดับปริญญาโท และหลักสูตร Public Health Sciences ในระดับปริญญาเอก

หน่วยบริการสังคม

  • The scientific laboratory instruments services

    • Gas Chromatograph: Varian CP3800, FID and TSD detectors, PTV and Split/Splitless injectors with CP8400 autosampler
    • Gas Chromatograph: Mass Spectrometer (GC-MS): Thermo Finnigan TraceGC AS-2000 autosampler HS-3000 headspace autosampler Direct insertion probe Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MSn): Thermo Finnigan Trace GC, PolarisQ iontrap MS, FID detector, PTV and Split/Splitless injectors
    • High Pressure Liquid Chromatograph: Waters 600E System Controller, Waters 484 Tunable Absorbance Detector
    • Capillary Electrophoresis: Beckman P/ACE System 5000
    • Atomic Absorption Spectrometer: Hitachi Z-8200, graphite and flame atomization

    อาคารสถาบัน 2 ชั้น 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    โทรศัพท์ 0 2218 8158
    เว็บไซต์ www.cphs.chula.ac.th/index.php/laboratory-services

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2218 8193
โทรสาร 0 2255 6046
อีเมล academic_cphs@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cphs.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CPHSPage/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X