สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Environmental Research Institute

เพื่อคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม

เสาหลักของสังคมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็น ทางการโดยพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 ทั้งนี้โดยเหตุผลที่การวิจัยด้านสภาวะแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมมีฐานะเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง และมีปณิธานยึดมั่น อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาวะแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ วางแผนในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขตลอดจนการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม สำหรับการเนินงานของสถาบันในระยะแรกเริ่มนั้น สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์

หน่วยบริการสังคม

  • การให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

    ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องแม่นยำโดยยินดีให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วไป ลักษณะการให้บริการห้องปฏิบัติการประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางกายภาพ ​​​​การวิเคราะห์ทางกายภาพ ​​การวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ทางชีวภาพ ​การวิเคราะห์โลหะหนัก

    ติดต่อห้องปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ 0 2218 8211 - 3

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8117
โทรสาร 0 2218 8124
อีเมล eric@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.eric.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/ERIC.CU.FC

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X