สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Environmental Research Institute

เพื่อคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Environmental Research Institute

เพื่อคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม

รู้จักสถาบัน

เสาหลักของสังคมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็น ทางการโดยพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 ทั้งนี้โดยเหตุผลที่การวิจัยด้านสภาวะแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมมีฐานะเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง และมีปณิธานยึดมั่น อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาวะแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ วางแผนในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขตลอดจนการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม สำหรับการเนินงานของสถาบันในระยะแรกเริ่มนั้น สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์

หน่วยบริการสังคม

การให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องแม่นยำโดยยินดีให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วไป ลักษณะการให้บริการห้องปฏิบัติการประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางกายภาพ ​​​​การวิเคราะห์ทางกายภาพ ​​การวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ทางชีวภาพ ​การวิเคราะห์โลหะหนัก

ติดต่อห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2218 8211 – 3

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 2  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8117

โทรสาร
0 2218 8124

Email
eric@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.eric.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย