คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

สร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

สร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รู้จักคณะ

โรงเรียนสถาปนิกแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อการค้นคว้า ทดลอง และสร้างเสริมประสบการณ์ในศาสตร์แห่งการออกแบบสถาปัตยกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Design และ Architectural Design ในระดับปริญญาตรีและโทด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
 2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 3. การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)
 4. การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
 5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
 6. เคหการ (Housing)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) 4 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • 1.2 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
 • 1.3 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 • 1.4 สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

2. การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) Bachelor of Industrial Design (B.I.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) (Communication Design)

4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 4.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)** (Architectural Design)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture (M.Arch.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • 1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Architectural Design)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

3. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 3.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

4. การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) Master of Industrial Design (M.I.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 4.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

5. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) Master of Landscape Architecture (M.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 5.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

6. เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) Master of Housing Development (M. H. D.)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

2. การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

ติดต่อคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 4302

โทรสาร
0 2218 4303

เว็บไซต์
www.arch.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย