การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

สร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

โรงเรียนสถาปนิกแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อการค้นคว้า ทดลอง และสร้างเสริมประสบการณ์ในศาสตร์แห่งการออกแบบสถาปัตยกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Design และ Architectural Design ในระดับปริญญาตรีและโทด้วย

ภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 • 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
 • 2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 • 3. การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)
 • 4. การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
 • 5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
 • 6. เคหการ (Housing)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) 4 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • 1.2 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
 • 1.3 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 • 1.4 สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

2. การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) Bachelor of Industrial Design (B.I.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) (Communication Design)

4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 4.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)** (Architectural Design)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture (M.Arch.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • 1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Architectural Design)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

3. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 3.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

4. การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) Master of Industrial Design (M.I.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 4.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

5. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) Master of Landscape Architecture (M.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 5.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

6. เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) Master of Housing Development (M. H. D.)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

2. การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

ติดต่อคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4302
โทรสาร 0 2218 4303
เว็บไซต์ www.arch.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X