คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

สร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รู้จักคณะ

โรงเรียนสถาปนิกแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อการค้นคว้า ทดลอง และสร้างเสริมประสบการณ์ในศาสตร์แห่งการออกแบบสถาปัตยกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Design และ Architectural Design ในระดับปริญญาตรีและโทด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  • 2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  • 3. การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)
  • 4. การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
  • 5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  • 6. เคหการ (Housing)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) 4 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
  • 1.2 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
  • 1.3 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  • 1.4 สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

  2. การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) Bachelor of Industrial Design (B.I.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) (Communication Design)

  4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

  5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)** (Architectural Design)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture (M.Arch.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
  • 1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Architectural Design)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

  3. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 3.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

  4. การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) Master of Industrial Design (M.I.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 4.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

  5. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) Master of Landscape Architecture (M.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 5.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

  6. เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) Master of Housing Development (M. H. D.)

 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

  2. การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

ติดต่อคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4302
โทรสาร 0 2218 4303
เว็บไซต์ www.arch.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X