การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะอักษรศาสตร์

Faculty of Arts

ผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

สถาบันอุดมศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ เห็นคุณค่า และเข้าใจความซับซ้อนของภาษา วัฒนธรรม และศิลปะในมิติอันหลากหลาย เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปการละคร ภูมิศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Language and Culture ในระดับปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการล่ามด้วย

ภาควิชาของคณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts)

คณะอักษรศาสตร์ประกอบด้วย 11 ภาควิชา ได้แก่

 • 1. บรรณารักษศาสตร์ (Library Science)
 • 2. ประวัติศาสตร์ (History)
 • 3. ปรัชญา (Philosophy)
 • 4. ภาษาตะวันตก (Western Languages)
 • 5. ภาษาตะวันออก (Eastern Languages)
 • 6. ภาษาไทย (Thai)
 • 7. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
 • 8. ภาษาอังกฤษ (English)
 • 9. ภูมิศาสตร์ (Geography)
 • 10. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
 • 11. วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 14 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1. สารนิเทศศึกษา (Information Studies)
 • 1.2. ประวัติศาสตร์(History)
 • 1.3. ปรัชญา (Philosophy)
 • 1.4. ภาษาฝรั่งเศส (French)
 • 1.5. ภาษาเยอรมัน (German)
 • 1.6. ภาษาสเปน (Spanish)
 • 1.7. ภาษาอิตาเลียน (Italian)
 • 1.8. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
 • 1.9. ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)
 • 1.10. ภาษาจีน (Chinese)
 • 1.11. ภาษาไทย (Thai)
 • 1.12. ภาษาอังกฤษ (English)
 • 1.13. ภูมิศาสตร์ (Geography)
 • 1.14. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)

2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1. ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Language and Culture)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) Graduate Diploma (Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. การล่ามเพื่อชุมชน***** (Community Interpreting)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) Master of Arts (M.A.) 18 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library and Information Science)
 • 1.2. ประวัติศาสตร์ (History)
 • 1.3. ประวัติศาสตร์ศึกษา (Historical Studies)
 • 1.4. ปรัชญา (Philosophy)
 • 1.5. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)
 • 1.6. ภาษาเยอรมัน (German)
 • 1.7. วรรณคดีญี่ปุ่น ( Japanese Literature)
 • 1.8. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (Japanese as a Foreign Language)
 • 1.9. ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)
 • 1.10. ภาษาจีน (Chinese)
 • 1.11. ภาษาไทย (Thai)
 • 1.12. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
 • 1.13. ภาษาอังกฤษ (English)
 • 1.14. การแปลและการล่าม* (Translation and Interpretation)
 • 1.15. ภูมิศาสตร์ (Geography)
 • 1.16. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
 • 1.17. วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
 • 1.18. ไทยศึกษา (นานาชาติ)** (Thai Studies)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1. พุทธศาสน์ศึกษา*** (Buddhist Sudies)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. ประวัติศาสตร์ (History)
 • 2. ปรัชญา (Philosophy)
 • 3. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)
 • 4. ภาษาเยอรมัน (German)
 • 5. ภาษาจีน (Chinese)
 • 6. ภาษาไทย (Thai)
 • 7. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
 • 8. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (Literature and Comparative Literature)
 • 9. ไทยศึกษา (นานาชาติ)** (Thai Studies)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาการแปลและการล่าม มีภาควิชารับผิดชอบ 5 ภาควิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก ภาษาไทย และภาษาศาสตร์
 • ** สาขาวิชาไทยศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ไทยศึกษา
 • *** สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์
 • **** สาขาวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาจีน)
 • ***** สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

  เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้บริการด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  2. วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  3. สร้างผู้สอนและฝึกอบรมผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  4. ผลิตสื่อและตำราทางด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

  โทรศัพท์ 0 2218 4886
  อีเมล ctfl@chula.ac.th
  เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th/CTFL
  Facebook www.facebook.com/CTFLChula/
  Twitter twitter.com/chulactfl

 • ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

  หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ให้บริการแก่สังคมที่มีความ ต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล

  หน่วยบริหารหลักสูตร

  โทรศัพท์ 0 2218 4634
  อีเมล ccti_2010@hotmail.com

  หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

  โทรศัพท์ 0 2218 4635
  อีเมล transunit@chula.ac.th
  Facebook www.facebook.com/CUCCTI/

ติดต่อคณะ

คณะอักษรศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 4870
เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/facultyofarts.chula/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X