คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

เต็มที่แบบนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดความถูกต้องควบคู่จรรยาบรรณ

รู้จักคณะ

คณะนิเทศศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* สถาบันสอนวิชาการสื่อสารที่ก้าวทันเทคโนโลยีและกระแสโลก โดยเน้นความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ  อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี และ Strategic Communication Management ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

  คณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา

  • 1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 2. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
  • 3. วารสารสนเทศ (Journalism)
  • 4. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
  • 5. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) [B.A.(Communication Arts)] 7 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 1.2. การโฆษณา (Advertising)
  • 1.3. การกระจายเสียง (Broadcasting)
  • 1.4. วารสารสนเทศ (Journalism)
  • 1.5. วาทวิทยา (Speech Communication)
  • 1.6. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
  • 1.7. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง(Motion Pictures and Still Photography)

  2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts)[B.A.(Communication Arts)] 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1. การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] 9 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. นิเทศศาสตรพัฒนาการ (Development Communication)
  • 2. การโฆษณา (Advertising)
  • 3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 4. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
  • 5. วารสารสนเทศ (Journalism)
  • 6. วาทวิทยา (Speech Communication)
  • 7. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
  • 8. การภาพยนตร์(Film)
  • 9. การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. นิเทศศาสตร์* (Communication Arts)
 • หมายเหตุ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 7 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา
  • * สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะนิเทศศาสตร์ (5 ภาควิชา)

ติดต่อคณะ

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.commarts.chula.ac.th
Facebook ศิษย์เก่า www.facebook.com/nitadechulaalumni
Twitter twitter.com/CommMng

 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2218 2163
 • สาขาวิชาการโฆษณา โทรศัพท์ 0 2218 2185
 • ภาควิชาการสื่อสารมวลชน โทรศัพท์ 0 2218 2168
 • ภาควิชาวารสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2218 2140
 • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง โทรศัพท์ 0 2218 2182
 • ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง โทรศัพท์ 0 2218 2150
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร โทรศัพท์ 0 2218 2215

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X