คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

เต็มที่แบบนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดความถูกต้องควบคู่จรรยาบรรณ

รู้จักคณะ

คณะนิเทศศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* สถาบันสอนวิชาการสื่อสารที่ก้าวทันเทคโนโลยีและกระแสโลก โดยเน้นความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ  อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี และ Strategic Communication Management ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

  คณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา

  • 1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 2. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
  • 3. วารสารสนเทศ (Journalism)
  • 4. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
  • 5. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • หลักสูตรปริญญาตรี

  1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) [B.A.(Communication Arts)] หลักสูตรไทย 7 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 1.2. การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications)
  • 1.3. การออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production)
  • 1.4. วารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media)
  • 1.5. วาทนิเทศ (Speech Communication)
  • 1.6. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
  • 1.7. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Film and Still Photography)

  2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts)[B.A.(Communication Arts)] (หลักสูตรนานาชาติ) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1. การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาโท

  1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] (หลักสูตรไทย) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มี 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy and Data Studies)
  • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)
  • กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
  • กลุ่มวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)

  2. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] (หลักสูตรนานาชาติ) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก

  1. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
 • หมายเหตุ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 7 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา
  • หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 1 สาขาวิชา (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา (นอกเวลาราชการ)
  • หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 1 สาขาวิชา

ติดต่อคณะ

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2205

เว็บไซต์

คณะนิเทศศาสตร์  www.commarts.chula.ac.th
หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์  www.inter.commarts.chula.ac.th

อีเมล

คณะนิเทศศาสตร์  commarts@chula.ac.th
หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต  academic.commarts@gmail.com
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)  gradcomm.cu@gmail.com
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ  inter.commarts@chula.ac.th

Facebook

คณะนิเทศศาสตร์ www.facebook.com/commartschulaofficial
หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต www.facebook.com/Reg CommArts CU
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย) www.facebook.com/Grad Nitade CU
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ www.facebook.com/Inter CommArts CU
ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ www.facebook.com/nitadechulaalumni

โทรศัพท์

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต  โทรศัพท์ 0 2218 2209
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)   โทรศัพท์ 0 2218 2155
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ  โทรศัพท์ 0 2218 2215
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 0 2218 2163
– สาขาวิชาการโฆษณา  โทรศัพท์ 0 2218 2185
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน  โทรศัพท์ 0 2218 2168
ภาควิชาวารสารสนเทศ  โทรศัพท์ 0 2218 2140
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  โทรศัพท์ 0 2218 2182
ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง โทรศัพท์ 0 2218 2150

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X