คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

สร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

สร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

รู้จักคณะ

โรงเรียนทันตแพทย์แห่งแรกและอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนางานวิจัยทางทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก ตลอดจนให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  Esthetic Restorative and Implant Dentistry ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 เฉพาะในสาขาวิชาทันตกรรม

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 16 ภาควิชา ได้แก่

 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
 2. จุลชีววิทยา (Microbiology)
 3. ชีวเคมี (Biochemistry)
 4. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
 5. ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)
 6. ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
 7. ทันตกรรมประดิษฐ์( Prosthodontics)
 8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
 9. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
 10. ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)
 11. ปริทันตวิทยา (Periodontology)
 12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)
 13. รังสีวิทยา (Radiology)
 14. เวชศาสตร์ช่องปาก(Oral Medicine)
 15. ศัลยศาสตร์ (Oral and Maxillofacial Surgery)
 16. สรีรวิทยา (Physiology)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma in Clinical Sciences[Grad.Dip.in Clin.Sc. (…)] 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
 2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
 3. วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontology)
 4. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)
 5. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(Oral and Maxillofacial Surgery)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 13 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics
 2. ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics
 3. ทันตกรรมหัตถการ (นานาชาติ) Operative Dentistry (International Program)
 4. วิทยาเอ็นโดดอนต์ Endodontics
 5. รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral and Maxilllofacial Radiology
 6. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral and Maxillofacial Surgery
 7. เวชศาสตร์ช่องปาก Oral Medicine
 8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pediatric Dentistry
 9. ปริทันตศาสตร์ Periodontics
 10. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า Occlusion and Orofacial Pain
 11. ชีววิทยาช่องปาก (นานาชาติ) Oral Biology (International Program)
 12. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program)
 13. ทันตกรรมผู้ส่งอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นานาชาติ) Geriatric and Special Patients Care (International Program)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program (Higher.Grad.Dip.in Clin. Sc.)  ได้แก่

หลักสูตรนานาชาติ International Program ประกอบด้วย 12 แขนงวิชา ดังนี้

 1. พยาธิวิทยาช่องปาก Oral Pathology
 2. ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics
 3. ทันตกรรมหัตถการ Operative Dentistry
 4. วิทยาเด็นโดดอนต์ endodontics
 5. รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral And Maxillofacial Radiology
 6. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral And Maxillofacial Surgery
 7. ศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม Oral Surgery and Dental Implant
 8. เวชศาสตร์ช่องปาก Oral Medicine
 9. ทันตกรรมเด็ก Pediatric Dentistry
 10. ทันตสาธารณสุข Dental Public Health
 11. ปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม Periodontology And Dental Implant
 12. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า Occlusion And Orofacial Pain

หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
 2. ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) (Dental Public Health)
 3. ชีววิทยาช่องปาก (นานาชาติ) Oral Biology (International Program)
 4. ทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) Orthodontics (International Program) *Joint Degree Tokyo Medical and Dental Dental University

หมายเหตุ

* สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาโท) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีวเคมี ทันตกรรมบดเคี้ยว และเวชศาสตร์ช่องปาก

** สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาเอก) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ทันตพยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา

หน่วยบริการสังคม

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่

โทรศัพท์ 0 2218 8635
อีเมล cudentpr@gmail.com
เว็บไซต์ www.dent.chula.ac.th

ติดต่อคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8635
0 2218 8653
0 2218 9016

เว็บไซต์
www.dent.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย