คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

สร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

รู้จักคณะ

โรงเรียนทันตแพทย์แห่งแรกและอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนางานวิจัยทางทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก ตลอดจนให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  Esthetic Restorative and Implant Dentistry ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 เฉพาะในสาขาวิชาทันตกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 16 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  • 2. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 3. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 4. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 5. ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
  • 7. ทันตกรรมประดิษฐ์( Prosthodontics)
  • 8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 9. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 10. ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)
  • 11. ปริทันตวิทยา (Periodontology)
  • 12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 13. รังสีวิทยา (Radiology)
  • 14. เวชศาสตร์ช่องปาก(Oral Medicine)
  • 15. ศัลยศาสตร์ (Oral and Maxillofacial Surgery)
  • 16. สรีรวิทยา (Physiology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) หลักสูตร 6 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma in Clinical Sciences[Grad.Dip.in Clin.Sc. (…)] 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  • 2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 3. วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontology)
  • 4. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)
  • 5. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(Oral and Maxillofacial Surgery)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 12 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ชีววิทยาช่องปาก* (Oral Biology)
  • 2. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 3. ทันตกรรมบดเคี้ยวและ ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain)
  • 4. ทันตกรรมประดิษฐ์(Prosthodontics)
  • 5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 7. วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontology)
  • 8. ปริทันตศาสตร์ (Periodontics)
  • 9. รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Radiology)
  • 10. เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
  • 11. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
  • 12. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) (Esthetic Restorative and Implant Dentistry)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง-วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.in Clin. Sc.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 2. บูรณะช่องปากและใบหน้า (Maxillofacial Prosthetics)
  • 3. การฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก (Full Mouth Rehabilitation)
  • 4. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  • 5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 7. วิทยาเอ็นโดดอนต์(Endodontology)
  • 8. ปริทันตวิทยา (Periodontology)
  • 9. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ชีววิทยาช่องปาก** (Oral Biology)
  • 2. ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) (Dental Public Health)
  • 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาโท) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีวเคมี ทันตกรรมบดเคี้ยว และเวชศาสตร์ช่องปาก
  • ** สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาเอก) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ทันตพยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา
  • *** สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตพยาธิวิทยา รังสีวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว

หน่วยบริการสังคม

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่

โทรศัพท์ 0 2218 8635
อีเมล cudentpr@gmail.com
เว็บไซต์ www.dent.chula.ac.th

ติดต่อคณะ

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8635, 0 2218 8653, 0 2218 9016
เว็บไซต์ www.dent.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Dentistrychula

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X