คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

ผู้นำทางด้านการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

ผู้นำทางด้านการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ

รู้จักคณะ

สถาบันผลิตนักเศรษฐศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Economics (EBA) ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเช่น Health Economics and Health Care Management และ Labour Economics and Human Resource Management ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) Master of Economics (M.Econ.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ (นานาชาติ) (Health Economics and Health Care Management)

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (International Economics and Finance)
  • 3.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) (Business and Managerial Economics)
  • 3.3 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) (Labour Economics and Human Resource Management)
  • 3.4 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ด.) Doctor of Philosophy (Economics) Ph.D. (Economics) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

โทรศัพท์ 0 2559 3638
อีเมล cu_learn@yahoo.com
เว็บไซต์ www.econ.chula.ac.th/events/certificate-program

ติดต่อคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 6259

Email
econs@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.econ.chula.ac.th

Facebook หน่วยกิจการนิสิต
www.facebook.com/econcustudentaffairs/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย