การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

ผู้นำทางด้านการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

สถาบันผลิตนักเศรษฐศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Economics (EBA) ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเช่น Health Economics and Health Care Management และ Labour Economics and Human Resource Management ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) Master of Economics (M.Econ.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ (นานาชาติ) (Health Economics and Health Care Management)

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (International Economics and Finance)
 • 3.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) (Business and Managerial Economics)
 • 3.3 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) (Labour Economics and Human Resource Management)
 • 3.4 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ด.) Doctor of Philosophy (Economics) Ph.D. (Economics) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

  โทรศัพท์ 0 2559 3638
  อีเมล cu_learn@yahoo.com
  เว็บไซต์ www.econ.chula.ac.th/events/certificate-program

ติดต่อคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 6259
อีเมล econs@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.econ.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-109819135766282/
Facebook หน่วยกิจการนิสิต www.facebook.com/econcustudentaffairs/
Twitter twitter.com/econ_chula

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X