คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts

ศิลปะ รสนิยม และสุนทรียะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts

ศิลปะ รสนิยม และสุนทรียะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักคณะ

ผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก แสวงหา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคมไทยสืบต่อไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ นาฏยศิลป์ และนฤมิตศิลป์

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 4 ภาควิชา

 1. ดุริยางคศิลป์ (Music)
 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.) 4 สาขาวิชาได้แก่

 • 1. ดุริยางคศิลป์ (Music) มี 2 วิชาเอก คือ
 • 1.1 ดุริยางคศิลป์ไทย (Thai Music)
 • 1.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
 • 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
 • 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
 • 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.)2 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 ดุริยางค์ไทย (Thai Music)
 • 1.2 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance)

2. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts (M.F.A) 2 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
 • 2.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A.)

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Theater Dance)

ติดต่อคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 4583

โทรสาร
0 2218 4583

เว็บไซต์
https://www.faa.chula.ac.th/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย