คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts

ศิลปะ รสนิยม และสุนทรียะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักคณะ

ผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก แสวงหา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคมไทยสืบต่อไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ นาฏยศิลป์ และนฤมิตศิลป์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 4 ภาควิชา

  • 1. ดุริยางคศิลป์ (Music)
  • 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  • 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
  • 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.) 4 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. ดุริยางคศิลป์ (Music) มี 2 วิชาเอก คือ
  • 1.1 ดุริยางคศิลป์ไทย (Thai Music)
  • 1.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
  • 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  • 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
  • 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.)2 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 ดุริยางค์ไทย (Thai Music)
  • 1.2 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance)

  2. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts (M.F.A) 2 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
  • 2.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A.)

  2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Theater Dance)

ติดต่อคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4583
โทรสาร 0 2218 4583
อีเมล parinya.k@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://thefaachula.com/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X