คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

รู้จักคณะ

มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อันนำไปสู่แนวทางในการอธิบาย ทำนาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ  อาทิ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ The Joint International Psychology Program (JIPP) ในระดับปริญญาบัณฑิตด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. จิตวิทยา (Psychology)
  • 2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
  • 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
  • 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
  • 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology)
  • 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 5 แขนงวิชา ได้แก่

  • 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
  • 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
  • 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
  • 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology
  • 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2218 1172
เว็บไซต์ www.psyassess.com

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

โทรศัพท์ 0 2218 1171
เว็บไซต์ www.chulawellness.com

ติดต่อคณะ

คณะจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1184
อีเมล psy@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.psy.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/PsychologyChula/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X