คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

รู้จักคณะ

มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อันนำไปสู่แนวทางในการอธิบาย ทำนาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ  อาทิ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ The Joint International Psychology Program (JIPP) ในระดับปริญญาบัณฑิตด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. จิตวิทยา (Psychology)
 2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology)
 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 5 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology
 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2218 1172
เว็บไซต์ www.psyassess.com

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

โทรศัพท์ 0 2218 1171
เว็บไซต์ www.chulawellness.com

ติดต่อคณะ

คณะจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1184

Email
psy@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.psy.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย