การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อันนำไปสู่แนวทางในการอธิบาย ทำนาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ  อาทิ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ The Joint International Psychology Program (JIPP) ในระดับปริญญาบัณฑิตด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. จิตวิทยา (Psychology)
 • 2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

 • 1. จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
 • 2. จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
 • 3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology)
 • 4. จิตวิทยา (Psychology)
 • 5. จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) (Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. จิตวิทยา (Psychology)

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

  ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โทรศัพท์ 0 2218 1172
  เว็บไซต์ www.psyassess.com

 • ศูนย์สุขภาวะทางจิต

  ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

  โทรศัพท์ 0 2218 1171
  เว็บไซต์ www.chulawellness.com

ติดต่อคณะ

คณะจิตวิทยา

โทรศัพท์ 0 2218 1184
อีเมล psy@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.psy.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/PsychologyChula/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X