คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Science

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

รู้จักคณะ

โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์  การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science)

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 10 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Veterinary Anatomy)
  • 2. พยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)
  • 3. เภสัชวิทยา (Veterinary Pharmacology)
  • 4. ศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)
  • 5. สรีรวิทยา (Veterinary Physiology)
  • 6. สัตวบาล (Animal Husbandry)
  • 7. สูติศาสตร์ – เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (Obstetrics Gynaecology and Reproduction)
  • 8. อายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)
  • 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 10. จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) หลักสูตร 6 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์-คลินิก) Graduate Diploma of Veterinary Clinical Sciences (Grad. Dip. of Vet Clin.Sci.)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
  • 2. เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Pharmacology)
  • 3. ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Surgery)
  • 4. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
  • 5. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
  • 6. อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
  • 7. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
  • 8. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
  • 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 10. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Docter of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
  • 2. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
  • 3. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
  • 4. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
  • 5. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 6. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

ติดต่อคณะ

คณะสัตวแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9771 – 3
โทรสาร 0 2255 3910
เว็บไซต์ www.vet.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Faculty-of-Veterinary-Science-Chulalongkorn-University-140381195974480/
Twitter twitter.com/CU_VET

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X