คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Science

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Science

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

รู้จักคณะ

โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์  การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science)

ประกอบด้วย 10 ภาควิชา ได้แก่

 1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
 2. ภาควิชาสรีรวิทยา (Physiology)
 3. ภาควิชาสัตวบาล  (Animal Husbandry)
 4. ภาควิชาเภสัชวิทยา (Pharmacology)
 5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (Pathology)
 6. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)
 7. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)
 8. ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
 9. ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (Obstetrics, Gynaecology & Reproduction)
 10. ภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Microbiology)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์-คลินิก) Graduate Diploma of Veterinary Clinical Sciences (Grad. Dip. of Vet Clin.Sci.)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชาได้แก่

 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
 2. เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Pharmacology)
 3. ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Surgery)
 4. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
 5. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 6. อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
 7. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
 8. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
 10. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Docter of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
 2. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
 3. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
 4. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
 5. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
 6. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

ติดต่อคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 9771 – 3

โทรสาร
0 2255 3910

เว็บไซต์
www.vet.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย