บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นแหล่งอ้างอิงสารสนเทศในระดับนานาชาติ

รู้จักคณะ

องค์กรเพื่อการกำกับดูแลนโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสหสาขาวิชา ทั้งภาคในและนอกเวลาราชการ อาทิ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหลักสูตรนานาชาติ อาทิ Southeast Asian Studies ในระดับปริญญาโท และหลักสูตร Hazardous Substance and Environmental Management ในระดับปริญญาเอก เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 11 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
  • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
  • 1.6 เพศศาสตร์ (Human Sexuality)
  • 1.7 การจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  • 1.8 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
  • 1.9 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)
  • 1.10 การบริหารกิจการทางทะเล (Maritime Administration)
  • 1.11 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Enery Technology and Management)

  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 ยุโรปศึกษา (นานาชาติ) (European Studies)
  • 2.2 การจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Cultural Management)
  • 2.3 การจัดการทางวัฒนธรรม* (Cultural Management)
  • 2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)(Southeast Asian Studies)
  • 2.5 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
  • 2.6 พัฒนามนุษย์และสังคม (Human and Social Development)
  • 2.7 เกาหลีศึกษา (นานาชาติ) (Korean Studies)
  • 2.8 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)
  • 2.9 รัสเซียศึกษา (นานาชาติ) (Russian Studies)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
  • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enveronmental Science)
  • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
  • 1.6 การจัดการด้านโลจิสติกส์ (นานาชาติ) (Logistics Management)
  • 1.7 ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sicences)
  • 1.8 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
  • 1.9 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (Nanoscience and Technology)
  • 1.10 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)

  2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
  • 2.2 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3501 กด 0
อีเมล grad@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/gradschoolchula/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X