บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นแหล่งอ้างอิงสารสนเทศในระดับนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นแหล่งอ้างอิงสารสนเทศในระดับนานาชาติ

รู้จักคณะ

องค์กรเพื่อการกำกับดูแลนโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสหสาขาวิชา ทั้งภาคในและนอกเวลาราชการ อาทิ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหลักสูตรนานาชาติ อาทิ Southeast Asian Studies ในระดับปริญญาโท และหลักสูตร Hazardous Substance and Environmental Management ในระดับปริญญาเอก เป็นต้น

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 13 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
 • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
 • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
 • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
 • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
 • 1.6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 • 1.7 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
 • 1.8 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)
 • 1.9 การบริหารกิจการทางทะเล (Maritime Administration)
 • 1.10 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management)
 • 1.11 การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (Risk and Disaster Management)
 • 1.12 ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาทางคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) (Bioinformatics and Computational Biology)
 • 1.13 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (Nanoscience and Technology)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 ยุโรปศึกษา (นานาชาติ) (European Studies)
 • 2.2 การจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Cultural Management)
 • 2.3 การจัดการทางวัฒนธรรม* (Cultural Management)
 • 2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)(Southeast Asian Studies)
 • 2.5 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
 • 2.6 พัฒนามนุษย์และสังคม (Human and Social Development)
 • 2.7 เกาหลีศึกษา (นานาชาติ) (Korean Studies)
 • 2.8 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)
 • 2.9 ดนตรีบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) (Music Therapy)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 11 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
 • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
 • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
 • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
 • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
 • 1.6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ) Logistics and Supply Chain Management (International Program)
 • 1.7 ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sicences)
 • 1.8 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
 • 1.9 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (Nanoscience and Technology)
 • 1.10 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)
 • 1.11 ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาทางคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) (Bioinformatics and Computational Biology)

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
 • 2.2 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)
 • 2.3 ยุโรปศึกษา (นานาชาติ) (European Studies)

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 3501 กด 0

Email
grad@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.grad.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย