สถาบันเอเชียศึกษา

Institute of Asian Studies

งานวิจัย บริการงานวิชาการ และการเรียนการสอน ด้านเอเชียศึกษา เพื่อคนไทยและประเทศชาติ

รู้จักสถาบัน

สถาบันเอเชียศึกษา ดำเนินงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและประเด็นศึกษาภายใต้ ศูนย์และโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์แม่โขงศึกษา ศูนย์มุสลิมศึกษา และโครงการญี่ปุ่นศึกษา โดยศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย ศูนย์แม่โขงศึกษา และศูนย์มุสลิมศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ เป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสภาพสังคมโลก อีกทั้ง ยังมีฝ่ายวิจัยทำหน้าที่ให้ความสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งของศูนย์วิจัยและนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ การสนับสนุนให้นักวิจัยไปประชุมและ เสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีที่ประชุมนักวิจัยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่างๆ โดยสถาบันฯ และศูนย์วิจัย ได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของศูนย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การประชุม อภิปราย สัมมนาเสวนาวิชาการ บรรยาย การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ การจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์วิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย-วิชาการ องค์ความรู้ ตลอดจนประเด็นที่เป็นความสนใจเพื่อเสนอทางออกและเป็นที่พึ่งของสังคม ภายใต้หลักคิดที่ว่า “เมื่อเอเชียมีปัญหา สถาบันเอเชียศึกษามีคำตอบ”

ติดต่อสถาบัน

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2251 5199, 0 2218 7460 – 9
โทรสาร 0 2255 1124
อีเมล ias@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ias.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/pages/สถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์จีนศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7416
โทรสาร 0 2255 1760
เว็บไซต์ www.csc.ias.chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7415
โทรสาร 0 2218 7419
เว็บไซต์ www.arcmthailand.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7461
โทรสาร 0 2218 7459
อีเมล mekong_researchunit@yahoo.com
เว็บไซต์ www.mekongchula.com

ศูนย์มุสลิมศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7412
โทรสาร 0 2218 7412
เว็บไซต์ www.muslimcenterchula.com

โครงการญี่ปุ่นศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7464
โทรสาร 0 2255 1124

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7422
เว็บไซต์ www.api-fellowships.org

โครงการสิ่งพิมพ์

โทรศัพท์ 0 2218 7411
โทรสาร 0 2218 7411
เว็บไซต์ www.ias.chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย

โทรศัพท์ 0 2218 7463
โทรสาร 0 2255 1124
เว็บไซต์ www.thaiworld.org

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X