สถาบันเอเชียศึกษา

Institute of Asian Studies

งานวิจัย บริการงานวิชาการ และการเรียนการสอน ด้านเอเชียศึกษา เพื่อคนไทยและประเทศชาติ

สถาบันเอเชียศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษา

Institute of Asian Studies

งานวิจัย บริการงานวิชาการ และการเรียนการสอน ด้านเอเชียศึกษา เพื่อคนไทยและประเทศชาติ

รู้จักสถาบัน

สถาบันเอเชียศึกษา ดำเนินงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและประเด็นศึกษาภายใต้ ศูนย์และโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์แม่โขงศึกษา ศูนย์มุสลิมศึกษา และโครงการญี่ปุ่นศึกษา โดยศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย ศูนย์แม่โขงศึกษา และศูนย์มุสลิมศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ เป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสภาพสังคมโลก อีกทั้ง ยังมีฝ่ายวิจัยทำหน้าที่ให้ความสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งของศูนย์วิจัยและนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ การสนับสนุนให้นักวิจัยไปประชุมและ เสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีที่ประชุมนักวิจัยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่างๆ โดยสถาบันฯ และศูนย์วิจัย ได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของศูนย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การประชุม อภิปราย สัมมนาเสวนาวิชาการ บรรยาย การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ การจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์วิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย-วิชาการ องค์ความรู้ ตลอดจนประเด็นที่เป็นความสนใจเพื่อเสนอทางออกและเป็นที่พึ่งของสังคม ภายใต้หลักคิดที่ว่า “เมื่อเอเชียมีปัญหา สถาบันเอเชียศึกษามีคำตอบ”

ติดต่อสถาบัน

สถาบันเอเชียศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2251 5199
0 2218 7460 – 9

โทรสาร
0 2255 1124

Email
ias@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.ias.chula.ac.th

Facebook
www.facebook.com/pages/สถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์จีนศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7416
โทรสาร 0 2255 1760
เว็บไซต์ www.csc.ias.chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7415
โทรสาร 0 2218 7419
เว็บไซต์ www.arcmthailand.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7461
โทรสาร 0 2218 7459
อีเมล mekong_researchunit@yahoo.com
เว็บไซต์ www.mekongchula.com

ศูนย์มุสลิมศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7412
โทรสาร 0 2218 7412
เว็บไซต์ www.muslimcenterchula.com

โครงการญี่ปุ่นศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7464
โทรสาร 0 2255 1124

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7422
เว็บไซต์ www.api-fellowships.org

โครงการสิ่งพิมพ์

โทรศัพท์ 0 2218 7411
โทรสาร 0 2218 7411
เว็บไซต์ www.ias.chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย

โทรศัพท์ 0 2218 7463
โทรสาร 0 2255 1124
เว็บไซต์ www.thaiworld.org

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย