สถาบันภาษาจุฬาฯ

Language Institute

ผลักดันความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

สถาบันภาษาจุฬาฯ

สถาบันภาษาจุฬาฯ

Language Institute

ผลักดันความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

รู้จักสถาบัน

สถาบันภาษาจุฬาฯ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตทุกระดับ รวมทั้งดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น การประเมินผล สื่อการสอน และการแปล เป็นต้น

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการวิชาการ

บริการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP) สำหรับบุคคลทั่วไปงาน และบริการงานแปลและการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ 0 2218 6017 – 8
อีเมล ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th

บริการงานแปล
คุณกรรณิการ์ 0 2218 6026
อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

โทรศัพท์ 0 2218 6100, 0 2218 6027
อีเมล srichan_t@hotmail.com, tassanee.k@chula.ac.th

ศูนย์ทดสอบและประเมินผล

บริการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประเมินผลทางภาษาให้กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ (TOEIC)

โทรศัพท์ 0 2218 6026
อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 6011 – 12

Email
ourculi@gmail.com

เว็บไซต์
www.culi.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย