สถาบันภาษาจุฬาฯ

Language Institute

ผลักดันความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

สถาบันภาษาจุฬาฯ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตทุกระดับ รวมทั้งดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น การประเมินผล สื่อการสอน และการแปล เป็นต้น

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์บริการวิชาการ

  บริการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP) สำหรับบุคคลทั่วไปงาน และบริการงานแปลและการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ

  โทรศัพท์ 0 2218 6017 - 8
  อีเมล ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th

  บริการงานแปล

  คุณกรรณิการ์ 0 2218 6026
  อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

 • ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

  โทรศัพท์ 0 2218 6100, 0 2218 6027
  อีเมล srichan_t@hotmail.com, tassanee.k@chula.ac.th

 • ศูนย์ทดสอบและประเมินผล

  บริการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประเมินผลทางภาษาให้กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั่วไป  ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ (TOEIC)

  โทรศัพท์ 0 2218 6026
  อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 12
อีเมล ourculi@gmail.com
เว็บไซต์ www.culi.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CULIChula

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X