การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

สถาบันภาษาจุฬาฯ

Language Institute

ผลักดันความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน

สถาบันภาษาจุฬาฯ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตทุกระดับ รวมทั้งดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น การประเมินผล สื่อการสอน และการแปล เป็นต้น

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์บริการวิชาการ

  บริการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP) สำหรับบุคคลทั่วไปงาน และบริการงานแปลและการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ

  โทร: 0 2218 6017 - 8
  อีเมล: ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th

  บริการงานแปล

  คุณกรรณิการ์ 0 2218 6026
  อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

 • ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

  โทรศัพท์ 0 2218 6100, 0 2218 6027
  อีเมล srichan_t@hotmail.com, tassanee.k@chula.ac.th

 • ศูนย์ทดสอบและประเมินผล

  บริการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประเมินผลทางภาษาให้กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั่วไป  ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ (TOEIC)

  โทรศัพท์ 0 2218 6026
  อีเมล kannikar.p@chula.ac.th

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 12
อีเมล ourculi@gmail.com
เว็บไซต์ www.culi.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CULIChula

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X