สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Metallurgy and Materials Science Research Institute

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงระดับสากลอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Metallurgy and Materials Science Research Institute

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงระดับสากลอย่างยั่งยืน

รู้จักสถาบัน

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุเป็นหน่วยงานที่วิจัยการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นวัสดุสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูปของโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ ซึ่งรวมถึงวัสดุเส้นใย เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทรัพยากรในประเทศ

และดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยคำนึงถึงผลในการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังนำผลพลอยได้หรือของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อีก

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังรสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโรงงานตลอดจนให้คำแนะนำการเลือกวัสดุอุตสาหกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้ได้ผลทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 4210-2

โทรสาร
0 2611 7586

Email
mmri@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.material.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย