สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รู้จักสถาบัน

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรได้โดยเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อนำไปสู่ผลผลิตทางการแพทย์ เช่น การผลิตอินซูลิน  ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การผลิตผงชูรส  ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย  ผลผลิตทางด้านพลังงานทดแทน  เช่น แอลกอฮอล์  และอื่น ๆ  เทคโนโลยีชีวภาพจึงกลายเป็นความหวังของมนุษย์ในการเป็นต้นบทของอุตสาหกรรมในอนาคต ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งมาก ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคา เพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าภายในประเทศและยังสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วย เทคโนโลยีชีวภาพจึงมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและการเสียดุลการค้าของประเทศดีขึ้นได้

หน่วยบริการสังคม

Science Laboratory Services

Provides services in four major areas, including the Fermentation Technology, Agricultural Technology, Animal Cell Culture and Application, and Protein and Genetic Engineering.

Tel: +66 2218 8061

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารสถาบัน 3 ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8052

โทรสาร
0 2253 3543

Email
IBGE@Chula.ac.th

เว็บไซต์
 www.ibge.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย