การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรได้โดยเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อนำไปสู่ผลผลิตทางการแพทย์ เช่น การผลิตอินซูลิน  ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การผลิตผงชูรส  ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย  ผลผลิตทางด้านพลังงานทดแทน  เช่น แอลกอฮอล์  และอื่น ๆ  เทคโนโลยีชีวภาพจึงกลายเป็นความหวังของมนุษย์ในการเป็นต้นบทของอุตสาหกรรมในอนาคต ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งมาก ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคา เพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าภายในประเทศและยังสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วย เทคโนโลยีชีวภาพจึงมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและการเสียดุลการค้าของประเทศดีขึ้นได้

หน่วยบริการสังคม

  • บริการเครื่องมือและวิเคราะห์ตัวอย่าง

    การให้บริการนี้ครอบคุลม 4 กลุ่มวิจัย คือ กลุ่มเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ใช้ และ โปรตีนและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

    โทรศัพท์ 0 2218 8061

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ 0 2218 8052
โทรสาร 0 2253 3543
อีเมล์ IBGE@Chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ibge.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Institute-of-Biotechnology-and-Genetic-Engineering-311894412177918/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X