สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University Intellectual Property Institute

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

รู้จักสถาบัน

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดูแลนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้นำความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ๆ เผยแพร่เป็นผลผลิตสร้างชื่อเสียงแก่สังคม ประเทศชาติ และระดับนานาชาติมากมายตลอดมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การกำหนดฐานข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมถึงระบบการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมาตรฐาน ในการรองรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ มีความสามารถสูง เพื่อสามารถพัฒนาเข้าสู่การยอมรับในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต

ผลผลิตทางนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งผลงานทุกชิ้นได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย และมีประโยชน์สูงสุดเอื้อต่อมหาวิทยาลัยและผู้ประดิษฐ์ หรือนักวิจัยทุกคน

หากท่านต้องการสืบค้นสิทธิบัตร การแปลสิทธิบัตร การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การให้คำปรึกษาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและบริการร่างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

พันธกิจ

  • ส่งเสริม คุ้มครอง และดูแลรักษาสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การบ่มเพาะ และการสร้างธุรกิจ จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • วิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระดับประเทศ

ติดต่อสถาบัน

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
โทรสาร 0 2218 4198
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cuip.chula.ac.th
Facebook IP Chula

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X