สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Sirindhorn Thai Language Institute

ภาษาไทยเป็นปัญญาและภูมิคุ้มกันของชาติ

สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Sirindhorn Thai Language Institute

ภาษาไทยเป็นปัญญาและภูมิคุ้มกันของชาติ

รู้จักสถาบัน

สถาบันภาษาไทยสิรินธรให้บริการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติที่มีมาตรฐานสากล ทั้งแก่ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (CU-TMC) และผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ตลอดจนดำเนินการวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

หน่วยบริการสังคม

การบริการทางวิชาการ

  1. การอบรมความรู้ภาษาไทยให้แก่บุคคลทั่วไป
  2. การบริการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  3. การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2218 9480 ถึง 4
อีเมล cuthaitest@gmail.com
เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th/service

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 9480
09 4435 6999

โทรสาร
0 2218 9480

Email
chula.sti@gmail.com

เว็บไซต์
www.sti.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย