สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Sirindhorn Thai Language Institute

ภาษาไทยเป็นปัญญาและภูมิคุ้มกันของชาติ

สถาบันภาษาไทยสิรินธรให้บริการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติที่มีมาตรฐานสากล ทั้งแก่ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (CU-TMC) และผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ตลอดจนดำเนินการวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

หน่วยบริการสังคม

 • การบริการทางวิชาการ

  1. การอบรมความรู้ภาษาไทยให้แก่บุคคลทั่วไป
  2. การบริการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  3. การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

  โทรศัพท์ 0 2218 9480 ถึง 4
  อีเมล cuthaitest@gmail.com
  เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th/service

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9480, 09 4435 6999
โทรสาร 0 2218 9480
อีเมล chula.sti@gmail.com
เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/STIChula

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X