สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Sirindhorn Thai Language Institute

ภาษาไทยเป็นปัญญาและภูมิคุ้มกันของชาติ

รู้จักสถาบัน

สถาบันภาษาไทยสิรินธรให้บริการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติที่มีมาตรฐานสากล ทั้งแก่ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (CU-TMC) และผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ตลอดจนดำเนินการวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

หน่วยบริการสังคม

การบริการทางวิชาการ

  1. การอบรมความรู้ภาษาไทยให้แก่บุคคลทั่วไป
  2. การบริการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  3. การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2218 9480 ถึง 4
อีเมล cuthaitest@gmail.com
เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th/service

ติดต่อสถาบัน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9480, 09 4435 6999
โทรสาร 0 2218 9480
อีเมล chula.sti@gmail.com
เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/STIChula

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X