หน่วยงานการศึกษา

การประเมินออนไลน์ (CU-CAS)

การประเมินออนไลน์ (CU-CAS)

การประเมินออนไลน์ (CU-CAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ CU-CAS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดทำโดยสำนักบริหารงานวิชาการ ช่วยในการสร้างประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักบริหารงานวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 0201

โทรสาร
0 2218 0208

Email
academic@chula.ac.th

เว็บไซต์หน่วยงาน
www.academic.chula.ac.th

เว็บไซต์ CU-CAS
www.cas.chula.ac.th/cas/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย