หน่วยงานการศึกษา

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 10 ตำแหน่งหลัก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • นายกสโมสรนิสิต
  • อุปนายกคนที่ 1
  • อุปนายกคนที่ 2
  • เลขานุการ
  • เหรัญญิก
  • ประธานนิสิตสัมพันธ์
  • ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
  • ประธานฝ่ายวิชาการ
  • ประธานฝ่ายกีฬา
  • ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ รวมถึงหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบจ.จะมีฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่การตกลงกันของคณะกรรมการบริหารแต่ละชุด เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email
sgcu58@gmail.com

เว็บไซต์
www.sa.chula.ac.th/club/sgcu

LINE Official
@sgcu.obj

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย