คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X