การสมัครเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

โดยจะจัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

1. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 1

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
 • สหสาขาวิชาสรีรวิทยา
 • และสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

2. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 2

 • คณะจิตวิทยา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา

3. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
 • และสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

4. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 • สหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
 • สหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล
 • สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
 • สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน
 • สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • และสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม

5. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์

 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000 12,000
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) 26,500 6,625 35,000 8,750
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 25,500 6,375 33,500 8,375
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ 21,000 5,250 24,500 7,750
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ 31,000
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์ 21,000 5,250 25,500 7,750
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 31,000

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 106,000 59,500 133,900 70,840
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) 82,700 46,380 97,700 51,650
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 79,500 44,630 93,500 49,440
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ 76,000 36,750 85,200 45,750
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ 86,500
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์ 76,000 36,750 88,700 45,750
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

หมายเหตุ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศแผน ข ที่ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต เพื่อสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ให้เรียกเก็บค่าเล่าเรียนตามอัตราภาคฤดูร้อน

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย

อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าศึกษาโดยไม่รับปริญญา หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังชาวไทย

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 17,000 4,250 24,000 6,000
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) 13,250 3,310 17,500 4,380
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 12,750 3,190 16,750 4,190
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ 10,500 2,625 12,250 3,875
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ 15,500
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์ 10,500 2,625 12,750 3,875
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,500

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ

อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาโดยไม่รับปริญญา หรือบุคคลภายนอกชาวต่างประเทศเข้าร่วมฟัง

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 26,510 14,880 66,970 35,420
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) 20,660 11,590 48,830 25,830
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 19,880 11,160 46,740 24,720
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ 18,990 9,190 42,610 22,880
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ 43,250
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์ 18,990 9,190 44,350 22,880
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราที่เรียกเก็บจากผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 500 บาท

อัตราค่าปรับและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ

1. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนแรกเข้าหลังกําหนดเวลา วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนสาย วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
3. ค่าปรับการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาหลังกำหนดเวลา วิชาละ 300 บาท
4. ค่าปรับในการยื่นความจํานงขอจบการศึกษาช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
5. ค่าปรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 3,000 บาท
6. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
7. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
8. ค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
(ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
(ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนิสิตจะต้องชําระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตพร้อมกับค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6. หรือตามข้อ 7. ด้วย
9. ค่าเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอื่นๆ
(ก) บัตรประจําตัวนิสิต บัตรละ 100 บาท
(ข) ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท
(ค) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 100 บาท
(ง) หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ 100 บาท
(จ) ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 200 บาท
(ฉ) ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 200 บาท
(ช) เอกสารสําคัญทางการศึกษาตาม (ข) (ค) และ (ง)พร้อมซองประทับตรา ชุดละ 120 บาท
(ซ) เข็มวิทยฐานะ อันละ 600 บาท
10. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศต่อซอง
(ก) ภายในประเทศ
ฉบับแรก ฉบับละ 100 บาท 100 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 20 บาท 20 บาท
(ข) ต่างประเทศ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ฉบับแรก ฉบับละ 200 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร
ฉบับแรก ฉบับละ 400 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
ประเทศอื่นๆ
ฉบับแรก ฉบับละ 300 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
11. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษต่อซอง
(ก) ภายในประเทศ
ฉบับแรก ฉบับละ 200 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 30 บาท
(ข) ต่างประเทศ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ฉบับแรก ฉบับละ 1,200 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร
ฉบับแรก ฉบับละ 4,000 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
ประเทศอื่นๆ
ฉบับแรก ฉบับละ 2,000 บาท
ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
12. ค่าบริการจัดส่งปริญญาบัตรพร้อมปกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ก) ภายในประเทศ ฉบับละ 100 บาท
(ข) ต่างประเทศ ฉบับละ 1,000 บาท
13. ค่าบริการจัดส่งเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ก) ภายในประเทศ อันละ 100 บาท
(ข) ต่างประเทศ อันละ 1,000 บาท
14. ค่าธรรมเนียมการรับโอนหรือเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ต่อครั้งต่อเช็ค 1 ฉบับ 300 บาท
15. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 บาท
16. ค่าลงทะเบียนอนุปริญญาและลงทะเบียนบัณฑิต
(ก) ส่วนงานภายใน 400 บาท
(ข) สถาบันสมทบ 600 บาท

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า