ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวไทย จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 16,000 4,000 22,500 6,000
ปี 2550 – 2555 18,000 4,500 26,000 7,000
ปี 2556 เป็นต้นไป 21,000 5,250 31,000 7,750

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 12,000 4,000 16,500 6,000
ปี 2550 – 2555 14,500 4,500 19,000 7,000
ปี 2556 เป็นต้นไป 17,000 5,250 23,000 7,750

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 60,500 36,000 78,000 45,000
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 18,000 4,500 26,000 7,000
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 55,500 38,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 21,000 5,250 31,000 7,750
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 55,500 38,000

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 56,500 36,000 73,500 45,000
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 14,500 4,500 19,000 7,000
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 57,000 38,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 17,000 5,250 23,000 7,750
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 57,000 38,000

หมายเหตุ

 1. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
 2. ค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศรุ่นปี 2550 เป็นต้นไป
  – ส่วนที่ 1 ชำระกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
  – ส่วนที่ 2 ชำระที่งานการเงินของคณะที่นิสิตสังกัด
 3. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 8,000 2,000 11,250 3,000
ปี 2550 – 2555 9,000 2,250 13,000 3,500
ปี 2556 เป็นต้นไป 10,500 2,625 15,500 3,875

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555 7,250 2,250 9,500 3,500
ปี 2556 เป็นต้นไป 8,500 2,625 11,500 3,875

หมายเหตุ

 1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
 2. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 9,000 2,250 13,000 3,500
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 6,625 6,750 27,750 19,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 10,500 2,625 15,500 3,875
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 5,875 6,562.50 27,750 19,000

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 7,250 2,250 9,500 3,500
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 7,500 6,750 28,500 19,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 8,500 2,625 11,500 3,875
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 6,875 6,562.50 28,500 19,000

หมายเหตุ

 1. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
 2. ค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศรุ่นปี 2550 เป็นต้นไป
  – ส่วนที่ 1 ชำระกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
  – ส่วนที่ 2 ชำระที่งานการเงินของคณะที่นิสิตสังกัด
 3. ผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
  – ระดับบัณฑิตศึกษา จัดเก็บ 50% ของอัตราค่าเล่าเรียนเต็มหลักสูตร
  – ระดับปริญญาตรี จัดเก็บ 25% ของอัตราค่าเล่าเรียนเต็มหลักสูตร
 4. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาการศึกษา

อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ

1. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนแรกเข้านอกกําหนดเวลา
1.1 ก่อนสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษา 300 บาท
1.2 ภายในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษา 600 บาท
2. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนเรียนสาย
2.1 ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 300 บาท
2.2 ภายในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษา 600 บาท
3. ค่าปรับในการยื่นความจํานงขอจบการศึกษาช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 1,000 บาท
4. ค่าปรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 3,000 บาท
5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
5.1 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
6. ค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
6.1 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 500 บาท
6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนิสิตจะต้องชําระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตพร้อมกับค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ด้วยตามระดับการศึกษา
7. ค่าเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอื่นๆ
7.1 บัตรประจําตัวนิสิตบัตรละ 100 บาท
7.2 ใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ 100 บาท
7.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับละ 100 บาท
7.4 หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ 100 บาท
7.5 ใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ 200 บาท
7.6 ใบแปลปริญญาบัตรฉบับละ 200 บาท
7.7 เอกสารสําคัญทางการศึกษาตาม (7.2) (7.3) และ (7.4)พร้อมซองประทับตรา ชุดละ 120 บาท
7.8 เข็มวิทยฐานะอันละ 600 บาท
8. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศต่อซอง
8.1 แบบธรรมดา ฉบับแรก 100 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 20 บาท
8.2 แบบ EMS ฉบับแรก 200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 30 บาท
9. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ต่างประเทศแบบธรรมดา ต่อซอง
9.1 ประเทศในทวีปเอเชีย ฉบับแรก 200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
9.2 ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร ฉบับแรก 400 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
9.3 ประเทศอื่นๆ ฉบับแรก 300 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
10. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ต่างประเทศแบบ EMS
10.1 ประเทศในทวีปเอเชีย ฉบับแรก 1,200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
10.2 ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และหมู่เกาะแฟรโร ฉบับแรก 4,000 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
10.3 ประเทศอื่นๆ ฉบับแรก 2,000 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
11. ค่าบริการจัดส่งปริญญาบัตรพร้อมปกไหม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริการส่งแบบธรรมดาเท่านั้น) ภายในประเทศ ฉบับละ 100 บาท ต่างประเทศ ฉบับละ 1,000 บาท
12. ค่าบริการจัดส่งเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องไหม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริการส่งแบบธรรมดาเท่านั้น) ภายในประเทศ อันละ 100 บาท ต่างประเทศ อันละ 1,000 บาท
13. ค่าธรรมเนียมการรับโอนหรือเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ต่อครั้งต่อเช็ค 1 ฉบับ 300 บาท
14. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 บาท
15. ค่าลงทะเบียนอนุปริญญาและลงทะเบียนบัณฑิต
15.1 ส่วนงานภายใน (วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ) 400 บาท
15.2 สถาบันสมทบ (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ) 600 บาท

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย