การสมัครเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวไทย จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 16,000 4,000 22,500 6,000
ปี 2550 – 2555 18,000 4,500 26,000 7,000
ปี 2556 เป็นต้นไป 21,000 5,250 31,000 7,750

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 12,000 4,000 16,500 6,000
ปี 2550 – 2555 14,500 4,500 19,000 7,000
ปี 2556 เป็นต้นไป 17,000 5,250 23,000 7,750

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 60,500 36,000 78,000 45,000
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 18,000 4,500 26,000 7,000
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 55,500 38,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 21,000 5,250 31,000 7,750
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 55,500 38,000

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 56,500 36,000 73,500 45,000
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 14,500 4,500 19,000 7,000
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 57,000 38,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 17,000 5,250 23,000 7,750
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 44,500 31,500 57,000 38,000

หมายเหตุ

 1. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
 2. ค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศรุ่นปี 2550 เป็นต้นไป
  – ส่วนที่ 1 ชำระกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
  – ส่วนที่ 2 ชำระที่งานการเงินของคณะที่นิสิตสังกัด
 3. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2548 – 2549 8,000 2,000 11,250 3,000
ปี 2550 – 2555 9,000 2,250 13,000 3,500
ปี 2556 เป็นต้นไป 10,500 2,625 15,500 3,875

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555 7,250 2,250 9,500 3,500
ปี 2556 เป็นต้นไป 8,500 2,625 11,500 3,875

หมายเหตุ

 1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
 2. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1.1 คณะ / วิทยาลัย

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

1.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 9,000 2,250 13,000 3,500
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 6,625 6,750 27,750 19,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 10,500 2,625 15,500 3,875
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 5,875 6,562.50 27,750 19,000

กลุ่มที่ 2

2.1 คณะ/วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2.2 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน
ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 7,250 2,250 9,500 3,500
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 7,500 6,750 28,500 19,000
ปี 2556 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ 8,500 2,625 11,500 3,875
ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ 6,875 6,562.50 28,500 19,000

หมายเหตุ

 1. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
 2. ค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศรุ่นปี 2550 เป็นต้นไป
  – ส่วนที่ 1 ชำระกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
  – ส่วนที่ 2 ชำระที่งานการเงินของคณะที่นิสิตสังกัด
 3. ผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
  – ระดับบัณฑิตศึกษา จัดเก็บ 50% ของอัตราค่าเล่าเรียนเต็มหลักสูตร
  – ระดับปริญญาตรี จัดเก็บ 25% ของอัตราค่าเล่าเรียนเต็มหลักสูตร
 4. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาการศึกษา

อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ

1. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนแรกเข้าหลังกําหนดเวลา วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนเรียนสาย วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
3. ค่าปรับการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาหลังกำหนดเวลา วิชาละ 300 บาท
4. ค่าปรับในการยื่นความจํานงขอจบการศึกษาช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด วันละ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
5. ค่าปรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 3,000 บาท
6. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
7. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
8. ค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
(ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
(ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนิสิตจะต้องชําระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตพร้อมกับค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6. หรือตามข้อ 7. ด้วย
9. ค่าเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอื่นๆ
(ก) บัตรประจําตัวนิสิต บัตรละ 100 บาท
(ข) ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท
(ค) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 100 บาท
(ง) หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ 100 บาท
(จ) ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 200 บาท
(ฉ) ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 200 บาท
(ช) เอกสารสําคัญทางการศึกษาตาม (ข) (ค) และ (ง)พร้อมซองประทับตรา ชุดละ 120 บาท
(ซ) เข็มวิทยฐานะ อันละ 600 บาท
10. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศต่อซอง
(ก) ภายในประเทศ
ฉบับแรก ฉบับละ 100 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 20 บาท
(ข) ต่างประเทศ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ฉบับแรก ฉบับละ 200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร
ฉบับแรก ฉบับละ 400 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
ประเทศอื่นๆ
ฉบับแรก ฉบับละ 300 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 50 บาท
11. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษต่อซอง
(ก) ภายในประเทศ
ฉบับแรก ฉบับละ 200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 30 บาท
(ข) ต่างประเทศ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ฉบับแรก ฉบับละ 1,200 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 20 บาท
ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร
ฉบับแรก ฉบับละ 4,000 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
ประเทศอื่นๆ
ฉบับแรก ฉบับละ 2,000 บาท ฉบับต่อไป ฉบับละ 200 บาท
12. ค่าบริการจัดส่งปริญญาบัตรพร้อมปก ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ก) ภายในประเทศ ฉบับละ 100 บาท
(ข) ต่างประเทศ ฉบับละ 1,000 บาท
13. ค่าบริการจัดส่งเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ก) ภายในประเทศ อันละ 100 บาท
(ข) ต่างประเทศ อันละ 1,000 บาท
14. ค่าธรรมเนียมการรับโอนหรือเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ต่อครั้งต่อเช็ค 1 ฉบับ 300 บาท
15. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 บาท
16. ค่าลงทะเบียนอนุปริญญาและลงทะเบียนบัณฑิต
(ก) ส่วนงานภายใน 400 บาท
(ข) สถาบันสมทบ 600 บาท

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า