การศึกษา

การประเมินออนไลน์ (CU-CAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ CU-CAS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดทำโดยสำนักบริหารงานวิชาการ ช่วยในการสร้างประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ ที่นี่ www.cas.chula.ac.th/cas/

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักบริหารงานวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

245 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 0201
โทรสาร 0 2218 0208
อีเมล academic@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.academic.chula.ac.th
เว็บไซต์ CU-CAS www.cas.chula.ac.th/cas/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X