การศึกษา

การประเมินออนไลน์ (CU-CAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ

เข้าสู่ระบบการประเมิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ CU-CAS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดทำโดยสำนักบริหารงานวิชาการ ช่วยในการสร้างประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ ที่นี่ www.cas.chula.ac.th/cas/

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2218 0201
โทรสาร 0 2218 0208
อีเมล์ academic@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.academic.chula.ac.th
เว็บไซต์ CU-CAS www.cas.chula.ac.th/cas/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X