จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างหอพักสำหรับนิสิต เพื่อเป็นที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกสบายเพื่อไม่ต้องเดินทางไกล พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ หอพักยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านการอบรมส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยจัดหอพักในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นในด้านที่พัก รวมถึงต้องการให้หอพักเป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้และช่วยพัฒนาบุคคลให้มากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของหอพักมีดังต่อไปนี้

หอพักในจุฬาฯ ได้แก่

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก

ติดต่อสำนักงานหอพัก ได้ที่ตึกพุดซ้อน ชั้น 2 โทร. 0 2218 3643 เว็บไซต์ www.rcuchula.com หรือ Facebook rcuchula

หอพักภายนอกจุฬาฯ ได้แก่

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X