ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CU MOOC)

นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ นิสิตให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่

Chula MOOC

Chula MOOC คือคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา ซึ่งเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านเกณฑ์ตามที่รายวิชากำหนดไว้จะได้รับผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังวีดีโอออนไลน์

ระบบ Blackboard

ระบบ Blackboard เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์ สามารถสร้างรายวิชา บันทึกข้อมูลรายวิชา และนำเนื้อหา รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์รายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบได้สำหรับการใช้งานระบบ Blackboard จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ขั้นวัดและประเมินผล

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 0232, 0 2218 0242
โทรสาร 0 2218 0245
อีเมล์ lic@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.lic.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/pg/LicChula
Youtube www.youtube.com/channel/UCbbGJWV-8eiHpyU4QTSKXtA

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X