ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CHULA MOOC)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CHULA MOOC)

บริการนิสิต

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CHULA MOOC)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ นิสิตให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่


Chula MOOC

Chula MOOC คือคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา ซึ่งเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านเกณฑ์ตามที่รายวิชากำหนดไว้จะได้รับผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลังวีดีโอออนไลน์

คลังวีดีโอออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไทย ได้แก่ iTuneU Youtube Channel และ www.media.lic.chula.ac.th


ระบบ Blackboard

ระบบ Blackboard เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์ สามารถสร้างรายวิชา บันทึกข้อมูลรายวิชา และนำเนื้อหา รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์รายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบได้สำหรับการใช้งานระบบ Blackboard จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ขั้นวัดและประเมินผล

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารจามจุรี 2

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 0232,
0 2218 0242

โทรสาร
0 2218 0245

Email
lic@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.lic.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย