องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 10 ตำแหน่งหลัก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • นายกสโมสรนิสิต
  • อุปนายกคนที่ 1
  • อุปนายกคนที่ 2
  • เลขานุการ
  • เหรัญญิก
  • ประธานนิสิตสัมพันธ์
  • ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
  • ประธานฝ่ายวิชาการ
  • ประธานฝ่ายกีฬา
  • ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ รวมถึงหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบจ.จะมีฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่การตกลงกันของคณะกรรมการบริหารแต่ละชุด เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล sgcu58@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sa.chula.ac.th/club/sgcu
Facebook https://www.facebook.com/pg/sgcu.obj
Twitter https://twitter.com/sgcuobj
Official Line @sgcu.obj

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X