การสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php  ที่หัวข้อ "สมัครเข้าศึกษา"
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2218-3502-5

หมายเหตุ การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่หลักสูตรที่ตนสนใจ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X