การสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php  ที่หัวข้อ "สมัครเข้าศึกษา"
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2218-3502-5

หมายเหตุ การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่หลักสูตรที่ตนสนใจ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X