หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

 • ภาควิชาของคณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)

  คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 2. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
  • 3. ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (Art, Music and Dance Education)
  • 4. นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Policy, Management, and Leadership)
  • 5. การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education)
  • 6. วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา(Educational Research and Psychology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย* (Early Childhood Education)
  • 2. ประถมศึกษา* (Elementary Education)
  • 3. มัธยมศึกษา* (Secondary Education)
  • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
  • 6. ศิลปศึกษา* (Art Education)
  • 7. ดนตรีศึกษา* (Music Education)
  • 8. ธุรกิจศึกษา* (Business Education)
  • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
  • 10. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) 21 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)
  • 2. ประถมศึกษา (Elementary Education)
  • 3. พลศึกษา (Physical Education)
  • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 5. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) (Teaching English as a Foreign Language)
  • 6.การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
  • 7. การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)
  • 8. การศึกษาวิทยาศาสตร์(Science Education)
  • 9. การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
  • 10. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
  • 12. ศิลปศึกษา (Art Education)
  • 13. ดนตรีศึกษา (Music Education)
  • 14. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
  • 15. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (Supervision and Curriculum Development)
  • 16. พัฒนศึกษา (Development Education)
  • 17. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
  • 18. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
  • 19. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
  • 20. สถิติการศึกษา (Educational Statistics)
  • 21. จิตวิทยาการศึกษ (Educational Psychology)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตชั้นสูง) Higher Graduate Diploma (Higher Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การจัดการอุดมศึกษา (นานาชาติ) (Higher Education Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 12 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  • 2. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
  • 4. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 5. ศิลปศึกษา (Art Education)
  • 6. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
  • 7. พัฒนศึกษา (Development Education)
  • 8. อุดมศึกษา (Higher Education)
  • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education)
  • 10. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
  • 11. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
  • 12. จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
 • หมายเหตุ

  • * เปิดสอนโปรแกรมเกียรตินิยมด้วย เริ่มรับนิสิตเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2565 กด 0
อีเมล edcu57@gmail.com
เว็บไซต์ portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php
Facebook www.facebook.com/edu.chula
YouTube www.youtube.com/user/edcu57/
Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ www.facebook.com/pr.educhula

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. จิตวิทยา (Psychology)
  • 2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
  • 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
  • 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
  • 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology)
  • 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 5 แขนงวิชา ได้แก่

  • 1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
  • 2. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied Social Psychology)
  • 3. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
  • 4. แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน (Human Resource and Work Psychology
  • 5. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)​

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1184
อีเมล psy@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.psy.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/PsychologyChula/

 • ภาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 16 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  • 2. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 3. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 4. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 5. ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
  • 7. ทันตกรรมประดิษฐ์( Prosthodontics)
  • 8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 9. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 10. ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)
  • 11. ปริทันตวิทยา (Periodontology)
  • 12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 13. รังสีวิทยา (Radiology)
  • 14. เวชศาสตร์ช่องปาก(Oral Medicine)
  • 15. ศัลยศาสตร์ (Oral and Maxillofacial Surgery)
  • 16. สรีรวิทยา (Physiology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) หลักสูตร 6 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma in Clinical Sciences[Grad.Dip.in Clin.Sc. (…)] 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  • 2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 3. วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontology)
  • 4. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)
  • 5. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(Oral and Maxillofacial Surgery)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 12 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ชีววิทยาช่องปาก* (Oral Biology)
  • 2. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 3. ทันตกรรมบดเคี้ยวและ ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain)
  • 4. ทันตกรรมประดิษฐ์(Prosthodontics)
  • 5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 7. วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontology)
  • 8. ปริทันตศาสตร์ (Periodontics)
  • 9. รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Radiology)
  • 10. เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
  • 11. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
  • 12. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) (Esthetic Restorative and Implant Dentistry)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง-วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.in Clin. Sc.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • 2. บูรณะช่องปากและใบหน้า (Maxillofacial Prosthetics)
  • 3. การฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก (Full Mouth Rehabilitation)
  • 4. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  • 5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
  • 6. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
  • 7. วิทยาเอ็นโดดอนต์(Endodontology)
  • 8. ปริทันตวิทยา (Periodontology)
  • 9. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ชีววิทยาช่องปาก** (Oral Biology)
  • 2. ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) (Dental Public Health)
  • 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาโท) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีวเคมี ทันตกรรมบดเคี้ยว และเวชศาสตร์ช่องปาก
  • ** สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาเอก) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ทันตพยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา
  • *** สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตพยาธิวิทยา รังสีวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8635, 0 2218 8653, 0 2218 9016
เว็บไซต์ www.dent.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Dentistrychula

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • 1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) Master of Laws (LL.M.) 3 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 นิติศาสตร์ (Laws)
  • 1.2 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Law)
  • 1.3 กฎหมายการเงินและภาษีอากร (Finance and Tax Laws)

  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) Doctor of Jurisdical Science (J.S.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. นิติศาสตร์ (Laws)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2017
โทรสาร 0 2218 2018
อีเมล prlawchula@gmail.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/LawChula/

 • ภาควิชาของคณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

  คณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา

  • 1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 2. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
  • 3. วารสารสนเทศ (Journalism)
  • 4. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
  • 5. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • หลักสูตรปริญญาตรี

  1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) [B.A.(Communication Arts)] หลักสูตรไทย 7 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  • 1.2. การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications)
  • 1.3. การออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production)
  • 1.4. วารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media)
  • 1.5. วาทนิเทศ (Speech Communication)
  • 1.6. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
  • 1.7. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Film and Still Photography)

  2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts)[B.A.(Communication Arts)] (หลักสูตรนานาชาติ) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1. การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาโท

  1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] (หลักสูตรไทย) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มี 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy and Data Studies)
  • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)
  • กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
  • กลุ่มวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)

  2. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] (หลักสูตรนานาชาติ) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก

  1. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
 • หมายเหตุ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 7 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา
  • หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 1 สาขาวิชา (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา (นอกเวลาราชการ)
  • หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 1 สาขาวิชา

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2205

เว็บไซต์

คณะนิเทศศาสตร์  www.commarts.chula.ac.th
หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์  www.inter.commarts.chula.ac.th

อีเมล

คณะนิเทศศาสตร์  commarts@chula.ac.th
หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต  academic.commarts@gmail.com
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)  gradcomm.cu@gmail.com
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ  inter.commarts@chula.ac.th

Facebook

คณะนิเทศศาสตร์ www.facebook.com/commartschulaofficial
หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต www.facebook.com/Reg CommArts CU
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย) www.facebook.com/Grad Nitade CU
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ www.facebook.com/Inter CommArts CU
ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ www.facebook.com/nitadechulaalumni

โทรศัพท์

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต  โทรศัพท์ 0 2218 2209
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)   โทรศัพท์ 0 2218 2155
สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ  โทรศัพท์ 0 2218 2215
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 0 2218 2163
– สาขาวิชาการโฆษณา  โทรศัพท์ 0 2218 2185
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน  โทรศัพท์ 0 2218 2168
ภาควิชาวารสารสนเทศ  โทรศัพท์ 0 2218 2140
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  โทรศัพท์ 0 2218 2182
ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง โทรศัพท์ 0 2218 2150

 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
  • 2. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing)
  • 3. พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พย.ด.) Doctor Of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) (Nursing Science)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • ภาควิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy)

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. การบัญชี (Accounting)
  • 2. พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
  • 3. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
  • 4. การตลาด (Marketing)
  • 5. สถิติ (Statistics)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 การบัญชี (Accounting)

  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial Management)
  • 2.2 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information Systems)
  • 2.3 การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
  • 2.4 การตลาด (Marketing)
  • 2.5 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)

  3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Business Management)
  • 3.2. การบัญชี (นานาชาติ) * (Accounting)

  4. สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) Bachelor of Science (Statistics) [B.S. (Statistics)] 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)
  • 4.2 สถิติคณิตศาสตร์ (Mathematical Statistics)
  • 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)
  • 4.4 ประกันภัย (Insurance)
  • 4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)
  • 4.6 ประกันภัย (Insurance)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)

  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 การบัญชี (Accountancy)

  3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 บริหารธุรกิจ (Business Administration)
  • 3.2 การจัดการการบิน (Aviation Management)
  • 3.3 การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ (Hospital and Health Care Management)

  4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) Master of Science (M.S.) / (M.Sc.) 8 สาขาวิชา ได้แก่

  • 4.1 สถิติ (Statistics)
  • 4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business)
  • 4.3 การประกันภัย (Insurance)
  • 4.4 การเงิน (ภาษาอังกฤษ) (Finance)
  • 4.5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Business Software Development)
  • 4.6 การตลาด (Marketing)
  • 4.7 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
  • 4.8 วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

  5. การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) Master of Management (M.M.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 5.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ* (นานาชาติ) (International Business Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Accountancy) [Ph.D.(Acc.)] 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 การบัญชี (Accountancy)

  2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration (D.B.A. 3 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การจัดการ (Management)
  • 2.2 การเงิน (Finance)
  • 2.3 การตลาด (Marketing)

  3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ** (ภาษาอังกฤษ) (Information Technology in Business)
  • 3.2 การเงินเชิงปริมาณ (ภาษาอังกฤษ) (Quantitative Finance)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาโทรับผิดชอบโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล deanoffice@cbs.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cbs.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CBSChula
Twitter twitter.com/cbschula

 • ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์(Faculty of Medicine)

  คณะแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 21 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  • 2. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
  • 3. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 4. นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
  • 5. ปรสิตวิทยา (Parasitology)
  • 6. พยาธิวิทยา (Pathology)
  • 7. เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Preventive and Social Medicine)
  • 8. สรีรวิทยา (Physiology)
  • 9. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
  • 10. จักษุวิทยา (Ophthalmology)
  • 11. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 13. รังสีวิทยา (Radiology)
  • 14. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
  • 15. เวชศาสตร์ชันสูตร(Laboratory Medicine)
  • 16. ศัลยศาสตร์ (Surgery)
  • 17. ออร์โธปิดิกส์ Orthopedics)
  • 18. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
  • 19. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
  • 20. โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
  • 21. อายุรศาสตร์ (Medicine)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) หลักสูตร 6 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. สุขภาพจิต (Mental Health)
  • 2. ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)
  • 3. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ (Health Research and Management)
  • 4. ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
  • 5. ฉายาเวชศาสตร์ (Medical Imaging)
  • 6. อายุรศาสตร์ (Medicine)
  • 7. วิทยาศาสตร์การแพทย์* (Medical Sciences)
  • 8. การพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) (Health Development) **
  • 9. เวชศาสตร์การกีฬา *** (Sports Medicine)
  • 10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) ***** (Medical Sciences)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.of Clin. Sc.) 29 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) (2552)
  • 2. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (2545) (Child and Adolescent Psychiatry)
  • 3. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง (2554) (Advanced Child and Adolescent Psychiatry)
  • 4. นิติเวชศาสตร์ (2555) (Forensic Medicine)
  • 5. พยาธิวิทยา (2552) (Pathology)
  • 6. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) (2555)
  • 7. จักษุวิทยา (Ophthalmology) (2552)
  • 8. รังสีวิทยา (Radiology) (2552)
  • 9. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) (2552)
  • 10. พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) (2552)
  • 11. ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2547)
  • 12. ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2553)
  • 13. ศัลยศาสตร์ (Surgery) (2553)
  • 14. ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery) (2552)
  • 15. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urologic Surgery) (2552)
  • 16. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) (2552)
  • 17. ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Cardiothoracic Surgery) (2553)
  • 18. กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) (2552)
  • 19. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) (2552)
  • 20. ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) (2552)
  • 21. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) (2552)
  • 22. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) (2552)
  • 23. โสต ศอ นาสิกวิทยา (2552) (Otolaryngology)
  • 24. อายุรศาสตร์ทั่วไป (2545) (General Medicine)
  • 25. อายุรศาสตร์ (2552) (Internal Medicine)
  • 26. ตจวิทยา (Dermatology) (2556)
  • 27. เวชศาสตร์ครอบครัว**** (2556) (Family Medicine)
  • 28. โรคลมชัก******* (Epilepsy) (2553)
  • 29. ฟิสิกส์การแพทย์ (2554) (Medical Physics)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
  • 2. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ (Health Research and Management)
  • 3. ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
  • 4. อายุรศาสตร์ (Medicine)
  • 5. วิทยาศาสตร์การแพทย์****** (Medical Sciences)
  • 6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ)***** (Medical Sciences)
  • 7. ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ) ******** (Biomedical Sciences and Biotechnology)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ปรสิตวิทยา สรีรวิทยา และอายุรศาสตร์
  • ** สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) ไม่สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์ และขอความร่วมมือกับ หน่วยงานในจุฬาฯ 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาลัยการสาธารณสุข
  • *** สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์
  • **** สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จักษุวิทยา และวิสัญญีวิทยา
  • ***** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
  • ****** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
  • ******* สาขาวิชาโรคลมชัก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ และศูนย์โรคลมชัก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • ******** สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มีหน่วยงานรับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และจุลชีววิทยาเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ School of Biological Sciences, University of Liverpool ประเทศอังกฤษ

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2256 4000, 0 2256 4183, 0 2256 4462
โทรสาร 0 2252 4963
เว็บไซต์ www.md.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/
Twitter twitter.com/prmdcu
YouTube www.youtube.com/channel/UCpBiWk1KHuCKFOLBgswWoOA
Instagram www.instagram.com/prmdcu/

 • ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Phamaceutical Science)

  คณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)
  • 2. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)
  • 3. อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)
  • 4. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)
  • 5. เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physislogy)
  • 6. ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)
  • 7. เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Doctor of Pharmacy (Pharm. D.) หลักสูตร 6 ปี 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)
  • 2. การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) Master of Science in Pharmacy (M.Sc. in Pharm.) 10 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
  • 1.2 เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy)
  • 1.3 เภสัชกรรมคลินิก (Chinical Pharmacy)
  • 1.4 เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry)
  • 1.5 อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์ (Food Chemistry and Medical Nutrition)
  • 1.6 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
  • 1.7 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)
  • 1.8 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)
  • 1.9 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.10 จุลชีววิทยา (Micriology)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Mater of Science (M.Sc.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
  • 2.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
  • 2.3 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
  • 2.4 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
  • 1.2 การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Care)
  • 1.3 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

  2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
  • 2.2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
  • 2.3 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
  • 2.4 เภสัชศาสตร์ชีวภาพ * (Biopharmaceutical Sciences)
  • 2.5 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
  • 2.6 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพระดับปริญญาเอก มีภาควิชารับผิดชอบ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2215 0871 – 7
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.pharm.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Pharmacy.CU
Youtube www.youtube.com/channel/UCxaKAPeaItXtQodRCqTT-9Q

 • ภาควิชาของคณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science)

  คณะรัฐศาสตร์ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่

   • 1. การปกครอง (Government)
   • 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
   • 3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
   • 4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Arts (Political Science) [B.A. (Political Science)] 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การปกครอง (Government)
  • 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
  • 3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
  • 4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) Master of Arts (M.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 การปกครอง (Government)
  • 1.2 การเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Governance)
  • 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

  2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

  3. สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สค.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 สังคมวิทยา (Sociology)

  4. มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มน.ม.) Master of Arts (Anthropology) [M.A. (Anthropology)] 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 มานุษยวิทยา (Anthropology)

  5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 5.1 การพัฒนาระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Development Studies)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. รัฐศาสตร์ (Political Science)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7250 – 3
โทรสาร 0 2218 7256
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
เว็บไซต์ www.polsci.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/polscichulaofficial/

 • ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

  คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 14 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer Science)
  • 2. เคมี (Chemistry)
  • 3. ชีววิทยา (Biology)
  • 4. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 5. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 6. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 7. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science)
  • 9. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 10. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 11. วัสดุศาสตร์ (Material Science)
  • 12. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 13. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (Photographic Science and Printing Technology)
  • 14. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 19 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • 3. เคมี (Chemistry)
  • 4. เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) (Applied Chemistry)
  • 5. ชีววิทยา (Biology)
  • 6. สัตววิทยา (Zoology)
  • 7. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 8. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 9. พันธุศาสตร์ (Genetics)
  • 10. เคมีวิศวกรรม (Chemical Engineering)
  • 11. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 12. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
  • 13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  • 14. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 15. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 16. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
  • 17. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 18. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)
  • 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 25 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
  • 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology)
  • 4. เคมี (Chemistry)
  • 5. สัตววิทยา (Zoology)
  • 6. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 8. พันธุศาสตร์ (Genetics)
  • 9. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 10. เทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology)
  • 11. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 12. โลกศาสตร์ (Earth Sciences)
  • 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 14. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
  • 15. เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology)
  • 16. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile Technology)
  • 17. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
  • 18. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
  • 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
  • 20. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) (Food Science and Technology)
  • 21. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์** (Petrochemistry and Polymer Science)
  • 22. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ *** (Pulp and Paper Technology)
  • 23. เทคโนโลยีชีวภาพ **** (Biotechnology)
  • 24. มาตรวิทยา ***** (Metrological Science)
  • 25. ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) (Petroleum Geoscience)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 20 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
  • 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)(Computer Science and Information Technology)
  • 4. เคมี (Chemistry)
  • 5. สัตววิทยา (Zoology)
  • 6. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 8. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 9. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 10. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 11. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
  • 12. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
  • 13. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
  • 14. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
  • 15. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
  • 16. วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล* (Macromolecular Science)
  • 17. ปิโตรเคมี* (Petrochemistry)
  • 18. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ****** (Biological Sciences)
  • 19. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  • 20. เทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) ******* (Agricultural Technology)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล และสาขาวิชาปิโตรเคมี ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
  • ** สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  • *** สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาพฤกษศาสตร์
  • **** สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร ชีวเคมี พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ได้แก้ไขชื่อ (จากเดิม เทคโนโลยีทางชีวภาพ) เมื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2542
  • ***** สาขาวิชามาตรวิทยา ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และธรณีวิทยา
  • ****** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา ชีวเคมี และพฤกษศาสตร์
  • ******* สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และจุลชีววิทยา

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5000
เว็บไซต์ web.sc.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CU.Science
Twitter twitter.com/ChulaSci

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science) B.Sc. (Sports Science) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercise Science)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1032
โทรสาร 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.spsc.chula.ac.th

 • ภาควิชาและหน่วยงานของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 12 ภาควิชา ดังนี้

  • 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 5. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 6. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (Mining and Petroleum Engineering)
  • 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 8. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 9. วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)
  • 10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 11. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
  • 12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  • 1. สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
  • 2. ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
  • 3. หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 4. วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture and Marine Engineering)
  • 5. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
  • 6. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 7. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 8. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (Georesources Engineering)
  • 9. วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
  • 10. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 11. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 12. วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
  • 13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 14. วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (Nano-Engineering)
  • 15. วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Automotive Design and Manufacturing Engineering)
  • 16. วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Aerospace Engineering)
  • 17. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Information and Communication Engineering)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.) 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1.1 วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 1.6 วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) (Georesources and Petroleum Engineering)
  • 1.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 1.8 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 1.9 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
  • 1.10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 1.11 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
  • 1.12 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering)
  • 1.13 การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Engineering Management)
  • 1.14 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
  • 1.15 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense and Engineering Technology)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 2.1 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • 2.2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • 2.3 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)
  • 2.4 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
  • 2.5 ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (Spatial Information System in Engineering) *
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1.1 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (Civil Engineering)
  • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) **
  • 1.6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 1.7 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 1.8 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering) **
  • 1.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 1.10 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) **
  • 1.11 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering) **

  2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 2.1 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม จะปิดหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
  • ** หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Doctor of Engineering (D.Eng.)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6337
อีเมล info@eng.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th/th/
Facebook www.facebook.com/ChulaEngineering/
Twitter twitter.com/intaniachula
Youtube www.youtube.com/channel/UCRGeAytQbveFYCn1aSwo7Pw
Instagram www.instagram.com/chula_engineering/
Flickr www.flickr.com/photos/chulaengineering

 • ภาควิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 4 ภาควิชา

  • 1. ดุริยางคศิลป์ (Music)
  • 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  • 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
  • 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.) 4 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. ดุริยางคศิลป์ (Music) มี 2 วิชาเอก คือ
  • 1.1 ดุริยางคศิลป์ไทย (Thai Music)
  • 1.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
  • 2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  • 3. นาฏยศิลป์ (Dance)
  • 4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.)2 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 ดุริยางค์ไทย (Thai Music)
  • 1.2 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance)

  2. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts (M.F.A) 2 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
  • 2.2 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A.)

  2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 นาฏยศิลป์ไทย (Thai Theater Dance)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4583
โทรสาร 0 2218 4583
อีเมล parinya.k@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://thefaachula.com/

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) Master of Economics (M.Econ.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ (นานาชาติ) (Health Economics and Health Care Management)

  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (International Economics and Finance)
  • 3.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) (Business and Managerial Economics)
  • 3.3 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) (Labour Economics and Human Resource Management)
  • 3.4 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ด.) Doctor of Philosophy (Economics) Ph.D. (Economics) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6259
อีเมล econs@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.econ.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-109819135766282/
Facebook หน่วยกิจการนิสิต www.facebook.com/econcustudentaffairs/
Twitter twitter.com/econ_chula

 • ภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  • 2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  • 3. การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)
  • 4. การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
  • 5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  • 6. เคหการ (Housing)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) 4 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
  • 1.2 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
  • 1.3 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  • 1.4 สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

  2. การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) Bachelor of Industrial Design (B.I.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) (Communication Design)

  4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

  5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)** (Architectural Design)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture (M.Arch.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)
  • 1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Architectural Design)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

  3. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 3.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

  4. การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) Master of Industrial Design (M.I.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 4.1 การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

  5. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) Master of Landscape Architecture (M.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 5.1 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

  6. เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) Master of Housing Development (M. H. D.)

 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 สถาปัตยกรรม (Architecture)

  2. การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การวางผังและออกแบบเมือง (Urban Planning and Design)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4302
โทรสาร 0 2218 4303
เว็บไซต์ www.arch.chula.ac.th

 • ภาควิชาของคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

  คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
  • 3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
  • 4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)
  • 5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) B.Sc. (Medical Technology) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) B.Sc. (Physical Therapy) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
  • 3. วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)
  • 4. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)
  • 5. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
  • 3. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

154 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1065
โทรสาร 0 2218 1064
เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th

 • ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science)

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 10 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Veterinary Anatomy)
  • 2. พยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)
  • 3. เภสัชวิทยา (Veterinary Pharmacology)
  • 4. ศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)
  • 5. สรีรวิทยา (Veterinary Physiology)
  • 6. สัตวบาล (Animal Husbandry)
  • 7. สูติศาสตร์ – เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (Obstetrics Gynaecology and Reproduction)
  • 8. อายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)
  • 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 10. จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) หลักสูตร 6 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์-คลินิก) Graduate Diploma of Veterinary Clinical Sciences (Grad. Dip. of Vet Clin.Sci.)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
  • 2. เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Pharmacology)
  • 3. ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Surgery)
  • 4. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
  • 5. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
  • 6. อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
  • 7. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
  • 8. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
  • 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 10. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Docter of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)
  • 2. สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)
  • 3. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
  • 4. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
  • 5. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 6. ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9771 – 3
โทรสาร 0 2255 3910
เว็บไซต์ www.vet.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Faculty-of-Veterinary-Science-Chulalongkorn-University-140381195974480/
Twitter twitter.com/CU_VET

 • ภาควิชาของคณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts)

  คณะอักษรศาสตร์ประกอบด้วย 11 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. บรรณารักษศาสตร์ (Library Science)
  • 2. ประวัติศาสตร์ (History)
  • 3. ปรัชญา (Philosophy)
  • 4. ภาษาตะวันตก (Western Languages)
  • 5. ภาษาตะวันออก (Eastern Languages)
  • 6. ภาษาไทย (Thai)
  • 7. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
  • 8. ภาษาอังกฤษ (English)
  • 9. ภูมิศาสตร์ (Geography)
  • 10. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
  • 11. วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 14 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1. สารนิเทศศึกษา (Information Studies)
  • 1.2. ประวัติศาสตร์(History)
  • 1.3. ปรัชญา (Philosophy)
  • 1.4. ภาษาฝรั่งเศส (French)
  • 1.5. ภาษาเยอรมัน (German)
  • 1.6. ภาษาสเปน (Spanish)
  • 1.7. ภาษาอิตาเลียน (Italian)
  • 1.8. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
  • 1.9. ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)
  • 1.10. ภาษาจีน (Chinese)
  • 1.11. ภาษาไทย (Thai)
  • 1.12. ภาษาอังกฤษ (English)
  • 1.13. ภูมิศาสตร์ (Geography)
  • 1.14. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)

  2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1. ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Language and Culture)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) Graduate Diploma (Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การล่ามเพื่อชุมชน***** (Community Interpreting)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) Master of Arts (M.A.) 18 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library and Information Science)
  • 1.2. ประวัติศาสตร์ (History)
  • 1.3. ประวัติศาสตร์ศึกษา (Historical Studies)
  • 1.4. ปรัชญา (Philosophy)
  • 1.5. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)
  • 1.6. ภาษาเยอรมัน (German)
  • 1.7. วรรณคดีญี่ปุ่น ( Japanese Literature)
  • 1.8. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (Japanese as a Foreign Language)
  • 1.9. ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)
  • 1.10. ภาษาจีน (Chinese)
  • 1.11. ภาษาไทย (Thai)
  • 1.12. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
  • 1.13. ภาษาอังกฤษ (English)
  • 1.14. การแปลและการล่าม* (Translation and Interpretation)
  • 1.15. ภูมิศาสตร์ (Geography)
  • 1.16. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
  • 1.17. วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
  • 1.18. ไทยศึกษา (นานาชาติ)** (Thai Studies)

  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1. พุทธศาสน์ศึกษา*** (Buddhist Sudies)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. ประวัติศาสตร์ (History)
  • 2. ปรัชญา (Philosophy)
  • 3. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)
  • 4. ภาษาเยอรมัน (German)
  • 5. ภาษาจีน (Chinese)
  • 6. ภาษาไทย (Thai)
  • 7. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
  • 8. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (Literature and Comparative Literature)
  • 9. ไทยศึกษา (นานาชาติ)** (Thai Studies)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาการแปลและการล่าม มีภาควิชารับผิดชอบ 5 ภาควิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก ภาษาไทย และภาษาศาสตร์
  • ** สาขาวิชาไทยศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ไทยศึกษา
  • *** สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์
  • **** สาขาวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาจีน)
  • ***** สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4870
เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/facultyofarts.chula/

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-3137
อีเมล admin@inter-bascii-chula.com
เว็บไซต์ inter-bascii-chula.com
Facebook Facebook.com/CUBAScii

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Resources Administration)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12
ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9832 – 3
อีเมล cusar@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cusar.chula.ac.th

 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 11 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
  • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
  • 1.6 เพศศาสตร์ (Human Sexuality)
  • 1.7 การจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  • 1.8 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
  • 1.9 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)
  • 1.10 การบริหารกิจการทางทะเล (Maritime Administration)
  • 1.11 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Enery Technology and Management)

  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 9 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 ยุโรปศึกษา (นานาชาติ) (European Studies)
  • 2.2 การจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Cultural Management)
  • 2.3 การจัดการทางวัฒนธรรม* (Cultural Management)
  • 2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)(Southeast Asian Studies)
  • 2.5 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
  • 2.6 พัฒนามนุษย์และสังคม (Human and Social Development)
  • 2.7 เกาหลีศึกษา (นานาชาติ) (Korean Studies)
  • 2.8 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)
  • 2.9 รัสเซียศึกษา (นานาชาติ) (Russian Studies)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
  • 1.2 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.3 เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • 1.4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enveronmental Science)
  • 1.5 การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)
  • 1.6 การจัดการด้านโลจิสติกส์ (นานาชาติ) (Logistics Management)
  • 1.7 ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sicences)
  • 1.8 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)
  • 1.9 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (Nanoscience and Technology)
  • 1.10 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management)

  2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)
  • 2.2 สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3501 กด 0
อีเมล grad@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/gradschoolchula/

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

  รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีที่สนใจปัญหาและแนวทางพัฒนาประชากร
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแผน ก แบบ ก1 (เน้นวิจัย ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชา ทำวิทยานิพนธ์) โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

  รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

  รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและวุฒิปริญญาโทที่สนใจปัญหาและแนวทางพัฒนาประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแผนการเรียนที่เน้นวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ หรือ แผนการเรียนที่เรียนรายวิชา ทำวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ผ่านเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หลักสูตรมีทุนค่าเล่าเรียนและทุนผู้ช่วยสอนเพื่อสนับสนุนผู้เรียน

  รายละเอียดหลักสูตร

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0 2218 7344
  อีเมล academic_cps@chula.ac.th
  เว็บไซต์ www.cps.chula.ac.th

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7340
โทรสาร 0 2255 1469
อีเมล cpschula@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cps.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/www.cps.chula.ac.th/

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4116
โทรสาร 0 2215 4459
อีเมล petro@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ppc.chula.ac.th/web/
Facebook www.facebook.com/ppcresearch/

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 2 – 3
ซอย จุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8193
โทรสาร 0 2255 6046
อีเมล academic_cphs@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cphs.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CPHSPage/

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7440, 0 2218 7444 – 45
โทรสาร 0 2218 7446
อีเมล tri@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cuti.chula.ac.th

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4915
โทรสาร 0 2218 4740
อีเมล confucius_chula@chula.ac.th

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
โทรสาร 0 2218 4198
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cuip.chula.ac.th
Facebook IP Chula

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7495
โทรสาร 0 2255 5160
อีเมล thstudies@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.thaistudies.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube www.youtube.com/channel/UCzBetD0TEL93b_JTISjP4_A

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

อาคารศศปาฐศาลา ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2216 8833
อีเมล marketing@sasin.edu
เว็บไซต์ www.sasin.edu
Facebook www.facebook.com/sasinbusinessschool
Twitter twitter.com/SasinThailand
Vimeo vimeo.com/sasinmedia
Linked in www.linkedin.com/edu/school?id=42842
LineID @Sasin

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 12
อีเมล ourculi@gmail.com
เว็บไซต์ www.culi.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CULIChula

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 9480, 09 4435 6999
โทรสาร 0 2218 9480
อีเมล chula.sti@gmail.com
เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/STIChula

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (สำนักงานใหญ่)

อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8160 – 63
โทรสาร 0 2254 4259
อีเมล ARRI@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.arri.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Dormitoryarri

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

149 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์  อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0 3821 6198
โทรสาร 0 3821 6350
อีเมล smartcu@hotmail.com
Google Map

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

254 อาคารสถาบัน 3 ชั้น 5 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8052
โทรสาร 0 2253 3543
อีเมล์ IBGE@Chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ibge.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Institute-of-Biotechnology-and-Genetic-Engineering-311894412177918/

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8096 / 8
โทรสาร 0 2254 7579
อีเมล eri@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.eri.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/energy.research.institute

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4210-2
โทรสาร 0 2611 7586
อีเมล mmri@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.material.chula.ac.th

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 8117
โทรสาร 0 2218 8124
อีเมล eric@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.eric.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/ERIC.CU.FC

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7396, 0 2218 7385
โทรสาร 0 2255 5523
เว็บไซต์ www.cusri.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/chula.cusri/
Issuu issuu.com/cusri

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2251 5199, 0 2218 7460 – 9
โทรสาร 0 2255 1124
อีเมล ias@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ias.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/pages/สถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์จีนศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7416
โทรสาร 0 2255 1760
เว็บไซต์ www.csc.ias.chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7415
โทรสาร 0 2218 7419
เว็บไซต์ www.arcmthailand.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7461
โทรสาร 0 2218 7459
อีเมล mekong_researchunit@yahoo.com
เว็บไซต์ www.mekongchula.com

ศูนย์มุสลิมศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7412
โทรสาร 0 2218 7412
เว็บไซต์ www.muslimcenterchula.com

โครงการญี่ปุ่นศึกษา

โทรศัพท์ 0 2218 7464
โทรสาร 0 2255 1124

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

โทรศัพท์ 0 2218 7422
เว็บไซต์ www.api-fellowships.org

โครงการสิ่งพิมพ์

โทรศัพท์ 0 2218 7411
โทรสาร 0 2218 7411
เว็บไซต์ www.ias.chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย

โทรศัพท์ 0 2218 7463
โทรสาร 0 2255 1124
เว็บไซต์ www.thaiworld.org

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X