การสมัคร

หลักสูตรระยะสั้น

คอร์สเรียนภาษาไทย สำหรับผู้พูดจีนกลาง

โครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40

หลักสูตรวุฒิบัตร “Master in Online Sales Strategy” รุ่นที่ 2

โรงเรียนต้นไม้ จุฬาฯ เปิดรับสมัครอบรม 3 หลักสูตร

อบรมเชิงลึกในหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

CHULA MOOC เปิดคอร์สออนไลน์ “English for Job Hunters”

การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น

การแปลเอกสารด้านกฎหมาย

Translation Zoomed In

ทักษะการแปลเบื้องต้น

เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย)

อบรบหลักสูตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร JUMC NOW รุ่นที่ 1

Intensive Thai Program 2019

เปิดสัมมนา การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X