การสมัคร

หลักสูตรระยะสั้น

Innovation and entrepreneurship winter bootcamp 2018

Winter Camp 2018 is Coming!

Digital Branding and Marketing in Action

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 61

Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7

Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

อบรมระยะสั้นตจวิทยา

Design Thinking

By Sasin School of Management

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X