หลักสูตรระยะสั้น

อ่านรายละเอียด

การอบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

สำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติงานล่ามการประชุม หรือผู้ที่เคยเรียนการแปลแบบล่ามพูดตามมาแล้ว

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนมกราคม 2563

สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

โครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019”

สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2562

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบเดือนกันยายน 2562

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X