หลักสูตรระยะสั้น

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Digital Branding and Marketing in Action

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 61

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Thai Media and Culture Short Program 2019

By the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

อ่านรายละเอียด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X