Event Information

บรรยายเรื่อง "รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล"

1181

  • Time: Thu, May 31, 10:00am - Thu, May 31, 12:00pm
  • Venue: ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9
  • Organizer: ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการความรู้คู่สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม  การบรรยายเรื่อง "รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" โดย อ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่โทร.0-2218-0590 www.cuhc.chula.ac.th
  • Contact Information:
  • ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • โทร.0-2218-0590