Event Information

ทปอ.ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 จนถึง 19 พฤษภาคม 2561

6417

ตามที่มีเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS  รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  และได้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้อง 

ในการนี้ เพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร  ทปอ.จึงขยายเวลาการรับสมัคร TCAS  รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 จากเดิมระหว่างวันที่ 9 -14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9 -19 พฤษภาคม 2561 และขอปรับเปลี่ยนปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ