Event Information

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ก้าวสำคัญกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

5650

 • Time: Fri, November 29, 8:30am - Fri, November 29, 4:00pm
 • Venue: ณ ห้องแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
 • Organizer: ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
 • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: three southern border provinces seminar
ชุดโครงการความรู้ “การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”   ศูนย์มุสลิมศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาฯ  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง “ก้าวสำคัญกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ประวัติศาสตร์ การเมือง และสันติภาพ” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน  2556  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การจัดการทางความรู้ว่าด้วยปัญหาความขัดแย้ง : จากท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ” โดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต การเสวนาวิชาการเรื่อง “รอบด้านกับการเจรจาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  : จุดพบ  จุดเข้าใจ  และทางออกของประเทศ” โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า รศ.สีดา  สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ พล.ท.ภราดร  พัฒนถาบุตร  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  การนำเสนอผลงานวิจัย  “สยามกับปัตตานี : การค้นหาความเข้าใจ” โดย รศ.ดร. ชุลีพร  วิรุณหะ ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หัวโครงการวิจัยในชุดโครงการความรู้ฯ 

 • Open to: General Public, Lecturer, Student, Staff
 • Contact Information:
 • ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
 • 02-218-7412
 • http://www.ias.chula.ac.th