Event Information

สัมมนา "ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ด้วยความ "คล่องตัว" และ "มั่นคง"

11126

  • Time: Thu, January 21, 8:00am - Sat, January 23, 4:00pm
  • Venue: วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • Organizer: สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาฯ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: seminar
                                                  

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาบุคลากร  "ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ด้วยความ "คล่องตัว" และ "มั่นคง" ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 ณ วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จึง ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ โทร. 02-218-0051

  • Open to: Staff
  • Contact Information:
  • สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-0051