Event Information

เสวนา “ข้อตกลงปารีส : ความพร้อมของประเทศไทย”

7094

  • Time: Fri, March 11, 8:00am - Fri, March 11, 12:00pm
  • Venue: ห้อง ๘๐๑ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา
  • Organizer: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: seminar
  • Poster:

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้อตกลงปารีส (COP21): ความพร้อมของประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๘๐๑ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของปารีสโดยการนำเสนอข้อมูลจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(COP21) สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของประเทศไทย การดำเนินการตามอนุสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ผ่านมาของประเทศไทย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ โทร.๐๒-๒๑๘-๘๑๓๐
  • Contact Information:
  • สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร. ๐๒-๒๑๘-๘๑๓๐