Event Information

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

786228

  • Time: Sun, March 26, 9:00am - Mon, March 26, 4:00pm
  • Venue: ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • Organizer: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: king chulalongkorn digital archives

สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ  จัดแสดงคลังข้อมูลดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Chulalongkorn Digital Archives) หนังสือพระราชนิพนธ์  และเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์    ราชบรรณาลัย  http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th  ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย นับเป็นคลังความรู้ที่ทรงคุณค่า   เชื่อมโยงและเผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก  สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลา  ก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย   และต่อยอดองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง  

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”  จัดแสดง ณ  ชั้น 7  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาฯ   ตั้งแต่บัดนี้  -  26  มีนาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาฯ โทร. 0-2218-2929
  • Contact Information:
  • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-2929