Event Information

ประชุมวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0”

1297

  • Time: Sat, February 10, 12:00am - Sat, February 10, 12:00am
  • Venue: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: herb

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวาระ 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์   ราชบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านสมุนไพร และการนำไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมสมุนไพรให้มีมูลค่าสูงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/ce   สอบถมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-8454

  • Contact Information:
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-8454