Event List

Sunday, September 18, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/9 - 9/21

นิทรรศการ Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย
 • Location: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

40342

9/15 - 9/18

ร่วมส่งผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบ งาน Thailand Innovation and Design Expo 2016

16334

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

Monday, September 19, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/9 - 9/21

นิทรรศการ Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย
 • Location: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

40342

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

Tuesday, September 20, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/9 - 9/21

นิทรรศการ Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย
 • Location: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

40342

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

18:00 - 20:30

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ที่หอประชุมจุฬาฯ
 • Location: หอประชุมจุฬาฯ
 • Tags: thai music

8043

Wednesday, September 21, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/9 - 9/21

นิทรรศการ Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย
 • Location: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

40342

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

9:00 - 16:00

อภิปรายและสัมมนา “คุณูปการของ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ต่อสังคมไทย”
 • Location: ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • Tags: seminar

6453

9:00 - 11:30

สัมมนาวิชาการ “ประเทศไทยหลังการลงประชามติ”

2520

Thursday, September 22, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

Friday, September 23, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

Saturday, September 24, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166

Sunday, September 25, 2016

8/25 - 10/15

นิทรรศการ "จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา"
 • Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาฯ
 • Tags: art exhibition

131249

9/17 - 11/5

อบรม "เรียนรู้ฝรั่งเศสผ่าน Tintin"
 • Location: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: french language

128166