จุฬาฯ ในสื่อ

“ChAMP เมนเทอร์ชิพ” แห่งแรกของไทย เส้นทางลัดสำหรับนิสิต เริ่มต้นชีวิตทำงาน

“ChAMP เมนเทอร์ชิพ” แห่งแรกของไทย เส้นทางลัดสำหรับนิสิต เริ่มต้นชีวิตทำงาน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X