จุฬาฯ ในสื่อ

“เข็มจิ๋วจากน้ำตาล” พลิกโฉมอุตฯ เข็มฉีดยา

“เข็มจิ๋วจากน้ำตาล” พลิกโฉมอุตฯ เข็มฉีดยา

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X