จุฬาฯ ในสื่อ

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ คว้า “แชมป์โลก” การแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย