จุฬาฯ ในสื่อ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศ การแข่งขันด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย