จุฬาฯ ในสื่อ

ตายปีละเฉียด 4 หมื่น! เช็กพฤติกรรมเสี่ยง “เชื้อดื้อยา” ความตายใกล้ตัว

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย