จุฬาฯ ในสื่อ

อย. ใช้ “กัญชาสกัด” ทดลองผู้ป่วย 4 กลุ่ม หมอจุฬาฯ ชี้วิจัยเพิ่มให้ความรู้ประชาชน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย