จุฬาฯ ในสื่อ

‘Live Learn Play’ เรียนสอนมิติใหม่ ปรับก่อนต้องปิดสถาบัน

‘Live Learn Play’ เรียนสอนมิติใหม่ ปรับก่อนต้องปิดสถาบัน

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X