จุฬาฯ ในสื่อ

‘Live Learn Play’ เรียนสอนมิติใหม่ ปรับก่อนต้องปิดสถาบัน

‘Live Learn Play’ เรียนสอนมิติใหม่ ปรับก่อนต้องปิดสถาบัน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X