จุฬาฯ ในสื่อ

โรคที่มากับน้ำท่วม “โรคฉี่หนู”

โรคที่มากับน้ำท่วม  “โรคฉี่หนู”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X